Med hjälp av satelliter kan markrörelser på millimeternivå upptäckas på ett tidigt stadium. Det kan utgöra viktigt underlag till bland annat byggprojekt och nödvändiga åtgärder kopplat till infrastruktur som kan effektivisera arbetet, reducera kostnader och bidra till klimatanpassningar.
Radarbild
InSAR
Bilden visar Uppsala. Data som visas är LOS förskjutning (mm/år). Färgen på punkterna representerar förskjutningshastigheten i förhållande till referenspunkten på en byggnad. Negativa värden (mot rött) är en rörelse bort från sensorn och positiva värden (mot blått) är en rörelse mot sensorn på satelliten. Läs mer i Fryksten J., Nilfouroushan F., 2019.
´
Publicerad
2021-09-07
Dela artikel:

Det europeiska rymdorganet (ESA) driver Copernicusprogramet som övervakar jorden med hjälp av radarbilder för att upptäcka exempelvis översvämningar och landrörelser i tid. Två satelliter, Sentinel 1A och 1B, sänder radarbilder till ESA för analys. Med ombord finns också instrumentet C-Sar som mäter sättningar i marken med hjälp av så kallad InSAR-teknik. Med InSAR-tekniken mäts förändringar på millimeternivå vilket har flera tillämpningar. Man kan exempelvis följa förändringar i befintlig infrastruktur eller marksättningar vid planerade infrastrukturprojekt.

Norsk geologisk undersökning har sedan 2009 arbetat med detektion av markrörelser baserade på data från radarsatelliter. Sedan 2019 har rikstäckande data med information om markrörelser på millimeternivå i mer än 3,5 miljarder punkter tillgängliggjorts som öppen data i Norge. Det har lett till stor användning av informationen utanför det ursprungliga användningsområdet som fokuserade på skredrisk och förebyggande arbete.

Nu används informationen också för bland annat stadsplanering och för att följa upp problematik kring sättningsskador med mera.

I Sverige används information om markrörelser från rymddata för uppföljning av markrörelser i samband med olika infrastrukturprojekt, bland annat för att identifiera sättningar i arbetet med Västlänken i Göteborg och för skredförebyggande åtgärder längs Göta älv. Det finns en stor potential för att information om markrörelser kan få en mycket bredare användning och bli ett viktigt underlag i arbetet med klimatanpassning i både kust och inland, att det kan användas för att minska riskerna och fokusera underhållet av infrastruktur, förbättra statsbyggnadsprocessen genom att tidigt identifiera områden med pågående sättningsproblematik och utgöra ett viktigt underlag i arbetet med klimatanpassning av stadsbebyggelse och infrastruktur.

Nu lanserar även Sverige en rikstäckande InSAR-tjänst i samarbete med Norge. Detta är ett projekt som ska utvärdera både data och nyttjande för att senare ge en rekommendation för om tjänsten bör införas permanent eller ej. Projektet kommer göra en vetenskaplig analys av data tillsammans med expertis vid Chalmers Tekniska Högskola samt en bred nyttoanalys tillsammans med myndigheterna i Myndighetssamverkan Copernicus, där det även kommer att genomföras informationsspridning till bland annat kommuner och näringsliv för att bredare kunna nå ut till intressenterna och kunna analysera deras behov och intresse för tjänsten.

Klicka här för att komma till tjänsten

Information om API

Data nås också med API. Informationen finns på https://insar.ngu.no/api-docs/

Ersätter man ’ngu.no’ med ’rymdstyrelsen.se’ i beskrivningen i enlighet med följande anrop https://insar.rymdstyrelsen.se/insar-api/list-datasets kommer man därigenom åt data.

Trafikverket om bättre projektering med InSAR-teknik

Genom att kartlägga marken i närområdet redan innan byggen startar kan man på ett tidigt stadium upptäcka markrörelser.

– Att i förväg ha kännedom om markrörelserna möjliggör att på ett effektivt sätt gallra och sätta in mer precisa mätningar i områden med extra behov, så att rätt åtgärder sedan kan vidtas, berättar Erik Toller, projektansvarig, Trafikverket.

Trafikverket har använt tekniken för att följa upp sättningsmönster i särskilt utsatta områden som Västlänken i Göteborg, för skredförebyggande åtgärder i längs Göta älv, vid bandel 626 (Lindome – Kållered) och på Malmbanan. Med hjälp av tekniken kan man också identifiera och proaktivt vidta åtgärder för sårbara fastigheter som kan skadas till följd av byggnationen. 

– Studierna visar att det finns ett behov och en tydlig nytta med en svensk nationell tjänst. Tekniken bidrar till en effektiv övervakning och planering av stora infrastrukturprojekt och stadsplanering i stort, menar Erik.

Bättre tillståndsbedömning för väg- och järnväg

För tillståndövervakningen av infrastruktur finns det stor potential med användandet av InSAR-tekniken. Stora markrörelser kan upptäckas i tid och åtgärder kan vidtas. Även analyser kopplade till ett förändrat klimat utifrån bedömningar på grundvattennivåer och sättningar kan genomföras. 

– InSAR möjliggör förmågan att vidta rätt åtgärder och att få en klar bild av grundorsakerna till markrörelserna. Genom de mätintervall och den täckning som tekniken ger är det möjligt att få en bättre tillståndsbedömning för hela det svenska väg och järnvägsnätet, både i storstäder och landsbygd, avslutar Erik.

Rymdstyrelsen anser att projektet är viktigt eftersom det påvisar den direkta samhällsnyttan med rymddata och hur informationen från rymdsystemen kan utgöra ett viktigt beslutsunderlag och göra stor skillnad inom flera samhällsviktiga funktioner.

Göteborg insar
Modifierad Copernicusdata och NGU

Information om tjänsten >

På den här sidan hittar du mer information om InSAR-tjänsten.

InSAR inom Myndighetssamverkan Copernicus