Detta ska myndigheten göra

Rymdstyrelsens verksamhet finansieras av Utbildningsdepartementet. Anslag och mål för verksamheten fastslås årligen av regeringen i regleringsbrev.
´
Publicerad
2021-01-28
Uppdaterad
2023-04-26
Dela artikel:

Uppgifter

1 § Rymdstyrelsen har till uppgift att främja utvecklingen av svensk rymdverksamhet och rymdforskning. 

Myndigheten ska verka för att rymdverksamhet och rymdforskning bidrar till kunskapssamhället och till industrins innovations- och konkurrenskraft samt tillfredsställer samhällets behov inom bland annat transport, kommunikation, miljö och klimat.

Myndigheten ska i sin verksamhet beakta Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

2 § Rymdstyrelsen ska verka för att Sverige bidrar till och drar nytta av det europeiska samarbetet inom rymdområdet.

3 § Rymdstyrelsen ska
1. främja svensk rymdrelaterad industri och forskning samt övrig användning av rymdtekniska tillämpningar,
2. främja och stödja rymdforskning på högsta internationella nivå samt innovativ och högteknologisk förmåga hos stora,
medelstora och små företag inom den rymdrelaterade industrin,
3. stödja insatser som ökar efterfrågan på svensk kompetens och svenska tjänster och produkter med anknytning till
rymdverksamhet och rymdforskning,
4. ta till vara de fördelar som Sveriges geografiska läge innebär, och
5. verka för att samhällets behov av rymdrelaterad kunskaps-
och teknikutveckling tillgodoses.

4 § Rymdstyrelsen ska
1. ta initiativ till forskning, utvecklingsarbete och annan verksamhet med anknytning till den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten,
2. verka för att olika intressenters verksamhet på rymd- och fjärranalysområdet samordnas,
3. fördela statligt stöd till rymdforskning, rymdtekniskt utvecklingsarbete och fjärranalysverksamhet,
4. delta i samarbete inom det europeiska rymdorganet ESA och EU,
5. verka internationellt genom att
- bereda ärenden om internationellt rymd- och fjärranalyssamarbete,
- vara kontaktorgan för samarbete med internationella organisationer och utländska institutioner på rymd- och fjärranalysområdet, samt
- verka för nationellt genomförande av internationella regler och riktlinjer på rymdområdet,
6. samordna det svenska deltagandet i Galileo-programmet, ansvara för bevakning och uppföljning av därtill anknutet arbete och för information och rådgivning till svenska myndigheter, organisationer och företag,
7. bereda ärenden om tillstånd till rymdverksamhet samt utöva kontroll av sådan verksamhet,
8. föra register över rymdföremål i den utsträckning som framgår av förordningen (1982:1069) om rymdverksamhet,
9. främja ändamålsenlig informations- och dokumentationsverksamhet på rymd- och fjärranalysområdet,
10. i samverkan med andra aktörer verka för ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik, särskilt bland unga, och
11. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av medel för forskning och utveckling

5 § Rymdstyrelsen ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

5a § Rymdstyrelsen ska senast i april varje år för de fem senaste åren särskilt redovisa följande uppgifter för företag med verksamhet som anknyter till rymdområdet
- antal verksamma företag,
- företagens totala omsättning och den andel av omsättningen som är relaterad till
  rymdområdet,
- antal anställda kvinnor och män i företagen och deras utbildningsnivå,
- företagens tekniknivå, och
- företagens verksamhetsområden och fördelning mellan försäljning till
  institutionella och kommersiella kunder.

5 b § Rymdstyrelsen ska tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Statens energimyndighet, Verket för innovationssystem och
Vetenskapsrådet ingå i en samordningsgrupp som består av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten.


Ledning

6 § Rymdstyrelsen leds av en styrelse. 

7 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter.


Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef. 


Undantag från myndighetsförordningen

9 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Rymdstyrelsen: 

29 § om ärendeförteckning.


Överklagande

10 § Rymdstyrelsens beslut i ärenden om stöd till forskning och utveckling får inte överklagas.

 

SFS nr: 2007:1115

Utfärdad: 2007-11-29 
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:40
Utfärdad: 2021-01-28
Träder i kraft: 2021-03-01
Departement: Utbildningsdepartementet