Samerna använder satellitdata för att utveckla renskötseln

Renskötsel har funnits i Sverige i över 1 000 år. Med hjälp av satelliter är det nu enklare än någonsin att hålla koll på djuren och dess omgivningar.
´
Publicerad
2018-05-21
Faktagranskad av
Perina Stjernlöf, kommunikatör
Dela artikel:

Sedan 1998 har samebyarna arbetat med att upprätta renbruksplaner (RBP). En renbruksplan består av dokumentation över olika typer av markanvändning för renskötsel såsom betesmarker, flyttleder och anläggningar. Renbruksplanerna används vid samråd och dialog med olika aktörer inom områden som skogsbruk, gruvnäring, kulturmiljö, rovdjursfrågor och vägplanering. Dokumentationen kombineras ofta med satellitpositionering på renarna som beskriver deras rörelser under renskötselåret, se filmen nedan från Renbruksplan. Den visar hur renskötare med stöd av GPS på renarna kan se deras rörelsemönster.

Det är samebyarna själva som utför arbetet med att kartlägga markerna och samlar in material för underlag som lagras i verktyget RenGIS. Inom arbetet med renbruksplaner arbetar Sametinget även med RBP-konceptet som är tänkt att bli ett webbaserat verktyg för rennäringen. Målet är en helhetslösning som består av en teknisk plattform, en organisation och diverse tjänster för uppbyggnad, förvaltning och användning av renbruksplaner. I februari 2018 hade 23,6 miljoner hektar inom 50 samebyar karterats, över 20 000 satellitbilder laddats ned, 400 renskötare hade utbildats inom GIS och 250 datorer hade via RenGIS tillgång till de senaste satellitbilderna och positionsbestämmelser av de 4 000 renar som bar GPS-sändare.

Översiktliga kartor från Sametingets databas iRenmark finns på sametingets hemsida. Dessa kartor visar rennäringens markanvändning i Sverige på en övergripande nivå och ger en första inblick i enskilda samebyars markanvändning.

Läs mer på Sametingents webbplats.

Filmen visar hur renskötare med stöd av GPS på renarna kan se deras rörelsemönster. Inom det angivna nyckelområdet (röd linje) har ca 2 500 renar betat på den ljusblå lavmarken under vårflytten. Filmen kommer från Renbruksplan.