Hela Sveriges marktäcke kartläggs genom Nationella marktäckedata

Naturvårdsverket har tagit initiativ till ett samarbete mellan flera svenska myndigheter och organisationer för att göra en ny rikstäckande kartläggning av hela Sveriges marktäcke. Den nya karteringen kallas för Nationella marktäckedata, NMD.
Hela Sveriges marktäcke kartläggs genom Nationella marktäckedata
Esa
´
Publicerad
2020-03-25
Dela artikel:

Nationella marktäckedata syftar till att få grundläggande information om hur landskapet ser ut och hur det förändras över tid. Man vill kartera vad som täcker marken – om det är skog, bebyggelse, vatten, våtmark, hav, öppen mark och så vidare. Detta har flera fördelar och är något som många aktörer inom miljöområdet har användning av.

Karteringen baseras på en kombination av satellitdata och information från Lantmäteriets laserscanning av Sverige. Satelliterna som används i karteringen är Sentinel 2A och 2B som ingår i det Europeiska rymdprogrammet Copernicus. Satellitdatan är sedan öppen och kan användas helt gratis av vem som helst. Satelliterna täcker Sverige med bilder på tio meters upplösning ungefär var tredje dag. Tack vare satelliterna finns det nu stora möjligheter att få användbara bilder över Sverige.

Att få aktuell och kvalitetssäkrad information om Sveriges marktäcke, natur och skog är viktigt för att kunna beskriva grön infrastruktur, ha underlag för klimat- och sårbarhetsanalyser samt för fysisk planering. Att kontinuerligt få information om förändringar behövs för att uppdatera marktäckekartan. Det hjälper oss att förstå effekten av olika beslut inom miljö och hållbar utveckling, till exempel hur ett ändrat jordbruksstöd påverkar landskapet och dess förmåga att generera biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Karteringen har pågått under 2017 och 2018. 

Naturvårdsverket

Det är Naturvårdsverket som tagit initiativet till samarbetet mellan flera svenska myndigheter och organisationer som resulterar i NMD. En ny rikstäckande kartering av hela Sveriges landyta behövs för att få bra information om våra skyddade områden och för att veta hur man ska planera skyddet.

Sentinel-2 har gett Naturvårdsverket helt nya möjligheter att få satellitdata ofta, vilket betyder att man kan göra en molnfri täckning av Sverige under betydligt kortare tid än tidigare.

Naturvårdsverket tillhandahåller NMD enligt principen för öppen data. Alla som vill kan ladda hem, använda och sprida vidare information som man tagit fram med hjälp av NMD. Det är helt gratis och det finns inga restriktioner.

Användningsområdet för NMD är brett. Medan Naturvårdsverket använder sig mycket av statistik har MSB behov av att exempelvis se brandrisker och utbredning av bränder. Troligtvis kommer användningsområdena att breddas i framtiden eftersom all data är öppen.

Metria

Det är Metria som genomför den nationella marktäckekarteringen på uppdrag av Naturvårdsverket. Det är extremt stora datamängder från Sentinel-2 som inhämtas. De optiska satellitbilderna kombineras sedan med laserdata och befintliga kartdata och tillsammans bildar de i slutändan en heltäckande nationell marktäckedata.

Sentinel-satelliterna har möjliggjort för nya bilder med bara några dagars mellanrum. Målet är att hela Sverige, varenda meter, ska vara karterad. Än så länge finns det några få procent som saknas på grund av moln eller avsaknad av laserdata.

Tanken är att NMD ska uppdateras var femte år och ajourhållas kontinuerligt, det är inte en engångsprodukt utan den ska fortsätta att uppdateras när det kommer nya bilder.

SCB

En myndighet som använder sig av Nationella marktäckedata är Statistiska Centralbyrån, SCB. Var femte år tar de fram rapporter över marktäcket och grönområdet i alla landets cirka 2 000 tätorter. Detta görs för att hålla koll på vad som händer med marken runt omkring oss då den påverkar oss alla.

Till ytan är Sverige ett stort land, men de flesta av oss bor i tätorter runt om i landet vilket gör att 87% av landets befolkning tränger ihop sig på 1,5% av Sveriges landyta. Det gör att det blir en stor konkurrens om marken som finns i tätorterna – däribland grönområden.

SCB definierar ett grönområde som ett område av sammanhängande grönytor som uppgår till minst en halv hektar och som är allmänt tillgängligt. SCB tittar även på hur långt man har till närmsta grönyta eller grönområde. Det görs dels för att grönområden påverkar människans välbefinnande mycket, men också ur ett naturperspektiv. Gröna miljöer är temperaturreglerande, påverkar växtlighet och spridningsmiljöer.

Genom SCBs rapport över grönområden förser de användare med statistik men sen är det upp till andra – så som policymyndigheter, kommuner, beslutsfattare, forskning, med flera - att utnyttja materialet.

Källor

Naturvårdsverket - Så mår miljön.pdf 
Naturvårdsverket - Nationella Marktäckedata