Programmet har till syfte att stimulera innovativ teknikutveckling inom rymdinfrastruktur, samt rymdtekniska tillämpningar, exempelvis tjänster utifrån exploatering av rymddata för samhälleliga ändamål. Programmet vänder sig till företag. En del av syftet är att stödja och bidra till tillträdet till rymden och/eller verksamheten i rymden, det inkluderar även generell teknikutveckling för framtida rymdforskningsprojekt.
´
Publicerad
2022-12-14
Uppdaterad
2024-05-08
Sista ansökningsdag:
2024-07-31 00:00
Dela artikel:

Bakgrund

Rymdstyrelsen har i uppdrag att främja utvecklingen av svensk rymdverksamhet och rymdforskning. Ett av Rymdstyrelsens mål är att öka nationell utveckling av rymdteknik. Fördelningen av Rymdstyrelsens medel mellan olika verksamhetsområden baseras på en avvägning av var det finns utvecklings-potential för svensk industri och vilken betydelse olika områden har för svenska användare. Rymdstyrelsen anser att satsningar inom olika områden bidrar till samhällets nytta och främjar företagen som bedriver rymdverksamhet i Sverige. Inom dessa områden finns det således goda möjligheter för svenska företag att ytterligare stärka sin konkurrenskraft på den globala marknaden och att bidra till nyttan med rymdverksamheten.

Fakta om programmet

Programmet är uppdelat i två delar:

  • A. Teknikutveckling för rymdinfrastruktur
  • B. Teknikutveckling för exploatering av rymddata

Teknikutveckling för rymdinfrastruktur (A) Innefattar både marksystem och rymdinfrastruktur. Teknikutveckling för exploatering av rymddata (B)
Innefattar nyttjande av data från satelliter för exempelvis positionering, avigering, jordobservation och telekommunikation.

Programmet har en ständigt öppen utlysning med tre ansökningsperioder. Bedömning av inkomna ansökningar sker efter att en ansökningsperiod stängt.

All information finns i utlysningstexten (PDF)

Viktiga datum

Denna ansökningsomgång stänger 31/7-2024.

Kommande ansökningsomgångar öppnar: Mån 01/10-2024 

Rymdstyrelsen har som ambition att meddela om ansökningar beviljas bidrag eller ej inom sex veckor efter datumet för stängning av ansökningsperioden.

Ansökningshandlingar och instruktioner

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och vara Rymdstyrelsen tillhanda vid utlysningens stängningsdatum.
Ansökan ska bestå av följande dokument:

• Ansökningsmall Rymdtillämpningsprogrammet

• Projektbeskrivning Rymdtillämpningsprogrammet

• CV-bilaga

Ansökningshandlingarna skickas till: application@snsa.se med ämne: Utlysning Rymdtillämpningsprogrammet 2024-1 ”Projekttitel”

Start och redovisning av projekt

När Rymdstyrelsen har beviljat ett projektbidrag så ska projektparterna underteckna blanketten ”Godkännande av projektvillkor” och förse Rymdstyrelsen med en populärvetenskaplig beskrivning av projektet. Avsikten är att använda denna i Rymdstyrelsens informationsspridning.

Rapportering

Lägesrapportering

Under projektets gång ska bidragsmottagaren rapportera till Rymdstyrelsen enligt projektplan. Ingen särskild mall för rapporteringen finns. Rapporten ska ange hur projektet framskrider utifrån plan. Uppnådda delmål och eventuella avvikelser ska framgå. Redovisning av stödberättigande kostnader ska ingå i rapporteringen.

Lägesrapporter skickas enbart elektroniskt till: rymdstyrelsen@snsa.se.

Slutredovisning

Slutredovisningen består av två separata delar; en ekonomisk och en teknisk slutrapport.

Den ekonomiska slutrapporteringen av projektet görs på Rymdstyrelsens blankett:

Den tekniska slutrapporten görs på Rymdstyrelsens blankett:

Teknisk slutrapport enligt ovan skickas tillsammans med den signerade ekonomiska slutrapporten till: rymdstyrelsen@snsa.se.

OBS! Innehåller slutrapporten information där sekretess bör beaktas, skickas rapporten enbart via fysisk post till: Rymdstyrelsen, Box 4006, 171 04 SOLNA. Eventuell sekretessbelagd information ska även markeras tydligt på aktuell sida i slutrapporten.

Kontaktperson angående utlysningen:
Samieh Alissa
E-post: samieh.alissa@snsa.se 
Telefon: 08 – 409 077 81

Frågor och svar

I det här dokumentet har vi samlat vanliga frågor och svar.

Frågor och svar