Användargrupper

Rymden i vår vardag

Rymden är en del av vår vardag. TV-sändningar med hjälp av telekommunikation ger oss nyheter, sport och underhållning i direktsändning från hela världen. Mobiltelefoni, interaktiv bredbandsservice och e-handel är andra exempel där satellittelekommunikation gör det möjligt att snabbt få information även i avlägsna och svårtillgängliga områden. Många av oss tar del av väderleksprognoser dagligen. Meteorologin har länge varit beroende av data från satelliter. Med satellitdata går det att göra längre väderleksprognoser än tidigare och progno­serna blir mer korrekta. Satellitnavigering i segelbåtar, bilar och till och med i svampskogen har blivit en självklarhet. Under det senaste året har satellitbilder i allt högre grad synts på Internet, t.ex. i Google Earth, som ett intressant verktyg för privatpersoner att undersöka nya platser eller för att hitta rätt.

Telekommunikation är en helt kommersiell tillämpning, det förekommer dock att Esa finansierar vidareutveckling av tekniken. Satelliter för satellitnavigering, meteorologi och jordobservation är dock till största delen statligt finansierade. Det är också inom den offentliga verksamheten de flesta tillämpningarna finns.

Satellitnavigeringssystem

Lantmäteriet, Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, kommuner och byggföretag är några intressenter som har stor nytta av satellitnavigeringssystem. Systemen under­lättar alla typer av inmätnings- och karteringsarbeten och kan också användas t.ex. för automatisk precisions­styrning av väg­maskiner. Idag används främst GPS men inom några år finns även europeiska Galileo.

Information om jorden

Satelliter är också ett unikt verktyg för att titta ner på jorden och följa förändringar i vår miljö. De hämtar snabbt och regelbundet information över hela jorden om land, hav och atmosfär. Satelliter överblickar mycket stora områden på en gång och mätningar kan göras på ett jämförbart och oberoende sätt utan risk att data manipuleras. Jordobservation används av en rad olika myndigheter med ansvar för miljö, säkerhet, jord-och skogsbruk såsom Skogsstyrelsen, SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverkets isbrytartjänst, Kustbevakningen, Försvarsmakten och Naturvårdsverket. Skogs¬styrelsen använder till exempel satellitbilder på alla sina 100 lokalkontor för att göra årliga analyser av nya avverkningar och deras storlek och form som skall stämma överens med de anmälningar som skogsägare lämnat in. Skador på skog har också kunnat övervakas med hjälp av satellitbilder, t.ex. efterverkningarna av stormen Gudrun. Kustbevakningen kartlägger oljeutsläpp och Isbrytartjänsten använder satellitbilder för att navigera sig fram i vatten där isen är som mest framkomlig vilket sparar bränsle och säkrar att handelsflottan kommer fram till hamn i tid.

Satellitdata över Sverige som kan användas till exempel i miljöarbetet eller för övervakning av skogar tas ner årligen och är fritt tillgängligt för alla på saccess.lantmateriet.se.

Swea är en internetbaserad tjänst där det är möjligt att beställa och ladda hem data från Sentinelsatteliterna (satelliter från Copernicusprogrammet). Swea går att komma åt antingen genom en webbportal eller som ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). Sentinelbilderna kan antingen laddas hem som de ursprungliga produkterna eller som vidareförädlade produkter som genereras i Swea.

 

Upptäck satellitdataverktyget Swea

Algblomning i Skagerrak. Foto: Provided by the SeaWiFS Project, NASA/Goddard Space Flight Center, and ORBIMAGE

Swea är en webbaserad portal där du kan hämta och arbeta med öppna satellitdata – helt gratis.

Swea får data från satelliterna tillhörande Copernicusprogrammet och ger tillgång till satellitbilder så som de levereras från europeiska rymdorganisationen European Space Agency, ESA, men erbjuder också andra bildprojektioner i olika referenssystem, möjlighet att producera mosaiker, tidsserier och en hel del annat.

 

Här kan du läsa mer om Swea och dess hjälpavsnitt. Du kan också gå direkt till Swea här.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2017