Senaste nytt från Esa

Nedan presenteras senaste nytt från det europeiska rymdorganet Esa. Vi fyller på nyheter efter hand med den senaste nyheten överst.

2016

Juni

På rådsmötet i juni beslutade medlemsstaterna att Esa ska fortsätta att arbeta med projektet ExoMars där det har funnits många problem. De extra pengar som behövdes kunde säkras från några av de större medlemsstaterna. Planeringen inför ministerrådsmötet i december fortsätter och de olika programmen börjar långsamt ta sin form. Council Working Group träffas nu en gång i månaden (utom i augusti) för att förbereda ministerrådsmötet. Esas exekutiv fortsätter arbetet tillsammans med Europeiska kommissionen för att ta fram en gemensam europeisk rymdstrategi. Tanken är att Esas ministrar ska kunna bifalla denna på ministerrådsmötet.

Mars

Rådsmötet i mars blev det verkliga startskottet för arbetet med Esas kommande ministerrådsmöte. Esa har även hållit workshops med medlemsstaterna för att informellt diskutera innehållet vid ministerrådsmötet. Rådet inrättade på sedvanligt sätt en så kallad "Council Working Group" som inleder sitt arbete med förberedelserna av ministerrådsmötet i april. Gruppen kommer sedan att träffas i stort sett varje månad fram till ministerrådsmötet. Esa och kommissionen samarbetar nu för att kunna presentera en europeisk rymdtrategi till hösten.

 

2015

December

På rådsmötet i december diskuterades bland annat Esas långtidsplan. Planeringen inför Esas nästa rådsmöte som ska äga rum i december 2016 har påbörjats.

Den 15 december inledde Esa-astronauten Tim Peake en sex månader lång vistelse på ISS. Läs mer här. Två dagar senare, den 17 december, lyfte två nya Galileo-satelliter från Franska Guiana. Nu finns det tolv Galileo-satelliter, läs mer om det här.

November

På ett extra rådsmöte lämnade Esas generaldirektör förslag på ett antal nya direktörer. Förslaget mottogs positivt och de nya direktörerna presenteras här. Ungern har blivit Esas 22:a medlemsland.

Oktober

På rådsmötet i oktober diskuterades bland annat relationerna mellan Esa och Eu. Ett informellt Space Council (möte mellan Esas och EU:s rymdministrar) planeras till slutet av november.

September

Estland blev medlemmar i Esa den 1 september.

Augusti

Den första juli tillträdde Esas nye generaldirektör Jan Wörner, hans blogg kan följas här. Under juli träffades rådet och diskuterade bland annat hur Esa ska vara organiserat i framtiden och hur processen ska se ut för att tillsätta nya direktörer inom Esa. Direktörerna är cheferna som rapporterar till generaldirektören. Åtta av de tio direktörstjänsterna är nu utlysta.

Juni

Rådsmötet i juni var Esas generaldirektör Jean-Jacques Dordains sista innan han slutar och lämnar över till Jan Wörner. Rådet kunde nu godkänna avtalet mellan Esa och GSA (European GNSS Agency) om Egnos. Flera andra avtal med olika organisationer kunde också godkännas under mötet. I juni fick vi också se en lyckad uppsändning av Sentinel 2, en optisk miljösatellit som kommer att vara viktig för många svenska användare.

Mars

Esas råd fick på sitt möte information om hur Esa nu har börjat jobba med de program som beslutades på ministerrådsmötet, det handlade framförallt om bärraketprogrammen och ISS. Men det var också redan dags att börja blicka framåt mot nästa ministerrådsmöte som ska äga rum i november 2016. En sådan framåtsyftande fråga var en strategisk diskussionen om Esas infrastruktur. En annan strategisk fråga som togs upp var hur Esa ska göra för att vara en attraktiv arbetsplats för medborgare i alla Esa-länder. Rådet diskuterade även de förhandlingar som pågår mellan Esa och GSA (European GNSS Agency) angående ett avtal om Egnos.

 

2014

December

Ett lyckat ministerrådsmöte genomfördes i Luxemburg den 2 december. Totalt gjordes nya åtaganden om över 6 miljarder euro. Sverige anmälde substantiella satsningar i bärraketprogrammen, men lade även till nya medel inom områden som jordobservation och telekommunikation. Mer information om Sveriges åtaganden finns här.

På årets sista rådsmöte, den 17-18 december, valdes Professor Johann-Dietrich Wörner  från Tyskland till Esas nästa generaldirektör. Han tillträder den 1 juli 2015. Därtill beslutades att Estland och Ungern blir nya medlemsländer i Esa. Esa kommer därmed att ha 22 medlemsstater. 

November

Rådet och dess arbetsgrupp möttes flera gånger i november för att fastställa alla dokument inför ministerrådsmötet. In i det sista pågår arbetet med framförallt bärraketfrågorna inför ministerrådsmötet äger rum den 2 december. Rosetta och Philae fick mängder av uppmärksamhet över hela världen, även i Sverige.

Här har vi samlat information, bilder och animeringar som rör Rosetta.

Oktober

Arbetet inför ministerrådsmötet i december intensifierades och resolutionstexterna har nu börjat diskuteras. Det är tre resolutioner som ska komma upp på ministerrådsmötet: en om bärraketer, en om europeisk strategi för utforskning (inkl. internationella rymdstationen ISS) och en om Esas utveckling (inkl. relationerna med EU. På rådsmötet i oktober togs beslut om det så kallade delegationsavtalet mellan Esa och EU för Copernicus.

Juli

I juli höll rådet ett extra möte i vilket det togs beslut om det så kallade delegationsavtalet mellan Esa och EU för Galileo. Avtalet signerades också i samband med mötet. Arbetet inför ministerrådsmötet fortsatte att fokusera på bärraketfrågan.

Juni

Förberedelsearbetet inför ministerrådsmötet i december stod i centrum när rådet möttes i Darmstadt i strax före midsommar. De europeiska bärraketernas framtid blir den stora frågan på ministerrådsmötet. Det återstår ännu mycket arbete på bärraketområdet fram till att ministrarna ska mötas i Luxemburg. Rådet fortsatte också diskussionerna om  "delegation agreements" mellan Esa och EU för de europeiska flaggskeppsprogrammen Galileo och Copernicus. Galileo-avtalet är i stort sett klart medan det ännu återstår förhandlingar mellan Esa och EU om Copernicus-avtalet.

Mars

Esas råd fortsatte sitt arbete med förberedelser inför ministermötet i december. Fokus låg främst på relationerna mellan Esa och EU samt på frågan om hur de europeiska bärraketerna ska se ut i framtiden. Det råder fortsatt oenighet mellan Frankrike och Tyskland i den svåra frågan om europeiska bärraketer. Rådet behandlade inte bara den övergripande frågan om hur relationerna mellan Esa och EU ska se ut i framtiden utan diskuterade även kommande så kallade "delegation agreements" för de europeiska flaggskeppsprogrammen Galileo och Copernicus.

Februari

Esas vetenskapskommitté beslutade enhälligt att välja projektet Plato som det tredje medelstora rymdforskningsprojektet inom Esas program Cosmic Vision. Plato kommer bland annat att kunna hitta jordliknande planeter kring solliknande stjärnor.

Januari

2004 sändes den europeiska rymdsonden Rosetta upp och påbörjade sin färd genom vårt solsystem i jakten på kometen Churyumov-Gerasimenko. Sedan sommaren 2011 har Rosetta befunnit sig så långt ut ifrån solen att dess solpaneler inte kunnat försörja alla system ombord med el. För att spara energi har sonden försatts i dvala. I snart två och ett halvt år har den svävat fram strax innanför Jupiters bana, utan någon som helst kontakt med jorden. Den 20 januari väcktes Rosetta upp och alla system startades långsamt upp igen. I augusti 2014 ska sonden vara framme vid kometen.

2013

December

Förberedelserna av nästa ministerrådsmöte är igång och långtidsplanen diskuterades av rådet. Flera delegationer menade att det inte går att räkna med högre inkomster för Esa de närmsta åren på grund av den svåra finansiella situationen i många länder. Rådet fortsatte också sina diskussioner om relationerna mellan Esa och EU, en av de punkter som ska diskuteras på ministerrådsmötet i december 2014.

Den 19 december sände Esa upp forskningssatelliten Gaia. Gaia kommer att förse astronomer med en stor mängd noggranna data om stjärnornas avstånd, fördelning och rörelser. Flera svenska forskare kommer att arbeta med data från Gaia. RUAG Space har utvecklat och tillverkat datorn som kontrollerar hela satelliten. Datorn tar också emot kommandon från marken och skickar ner information om hur satelliten fungerar. RUAG har också levererat den lätta separationsadaptern som kopplar satelliten till raketen under uppskjutningen. 

Oktober

På ESA:s rådsmöte i oktober fastslogs att ESA:s nästa ministerrådsmöte kommer att äga rum den 2 december 2014. Det ministerrådsmötet är tänkt att i första hand fokusera på tre frågor: relationen mellan ESA och EU, ESA:s bärraketer samt ESA:s deltagande i den internationella rymdstationen (ISS). Det var också dessa tre frågor som stod i fokus för rådets diskussioner.

Juni

ESA:s rådsmöte i juni dominerades av diskussioner om relationerna mellan ESA och EU. Denna fråga är tänkt att tas upp på ett extraordinärt ministerrådsmöte under 2014. Dock återstår mycket arbete innan det finns ett färdigt förslag, och både ESA och kommissionen genomför studier för att undersöka olika möjliga lösningar. En annan fråga som ledde till diskussioner var regelverket för ESA:s georetursystem.

Maj

ESA:s programstyrelse för jordobservation (PB-EO), med delegater från alla ESA:s medlemsländer, träffades i maj på Svalbard. Där beslutade de att nästa Explorersatellit blir Biomass, och man följde alltså ESAC:s rekommendation från mars. Flera svenska forskare ser fram emot att arbeta med Biomass.

Mars

ESAC, ESA:s rådgivande vetenskapliga kommitté, har efter ett konsultationsmöte enats om urvalet av nästa Explorersatellit. Det blev projektet Biomass som rekommenderades för vidare utveckling. Biomass bedöms kunna bidra med avgörande kunskap om kolets kretslopp och betydelsen för klimatförändringarna. Det slutliga beslutet fattas av ESA:s programstyrelse för jordobservation tidigast i maj.

ESA:s råd träffades och diskuterade bland annat relationen mellan ESA och EU. Det är ett område där det just nu pågår intensivt arbete både inom ESA och EU. ESA:s generaldirektör menar att ett naturligt tillfälle att göra en förändring skulle vara efter 2020 eftersom det är så långt både ESA:s planering och EU:s långtidsbudget sträcker sig. Rådet pratade också om behovet av effektiviseringar av ESA:s verksamhet. Flera effektiviseringsåtgärder planeras eller har redan satts igång. Detta är en viktig fråga i den nuvarande ekonomiska situationen och den kommer att diskuteras fler gånger under året.

Februari

ESA:s vetenskapliga kommitté bestämde vilka instrument som får följa med på rymdsonden JUICE som  ska åka till Jupiter. Två svenska instrument blev utvalda och det går det att läsa mer om här.

 

2012

December

ESA:s rådsmöte i december fokuserade på utkomsten av ministerrådsmötet. ESA:s generaldirektör var generellt sett nöjd och nu är ESA:s exekutiv i full gång med att implementera besluten från ministerrådsmötet. Generaldirektören betonade dock att minskningen av vetenskapsprogrammet och grundprogrammet samt den låga anslutningen till jordobservationsprogrammet EOEP kommer att få konsekvenser. Rådet antog ESA:s budget för 2013 och godkände årsrapporten för 2011. Vidare godkände rådet två avtal mellan ESA och NASA avseende samarbete på projektet ”Euclid” samt internationella rymdstationen. 

November

I november var det äntligen dags för ESA:s ministerrådsmöte. Det gick av stapeln den 20-21 november i Neapel. Den svenska representationen var mycket god med både rymdminister Jan Björklund och statssekreterare Peter Honeth på plats. Mötet blev besvärligt eftersom det fanns ett antal utestående frågor mellan Tyskland och Frankrike som löstes först under natten mellan mötesdagarna. Främst var det bärraketprogrammen som de inte var eniga om.

 

ESA kunde vara nöjda med det totala belopp som länderna anmälde till programmen under ministerrådsmötet. Totalt beslutades om över tio miljarder euro. De obligatoriska programmen fick dock klara sig utan ökningar framöver.

Oktober

Förberedelserna inför ESA:s ministerrådsmöte i Neapel i november fortsätter att ta en stor del av Rymdstyrelsens tid i anspråk. Det finns nu färdiga förslag till nästan alla program som ska tas upp på ministerrådsmötet, men några svåra frågor återstår att lösa. En fråga som har stått i fokus på ESA:s rådsmöten i oktober har varit hur det framtida samarbetet mellan ESA och EU ska se ut. Tanken är att ESA:s ministerrådsmöte i november ska kunna bli startskottet för en process som ska undersöka vilken samarbetsform som skulle vara den bästa.

Juli, augusti, september

Det har varit dåligt med uppdateringar under sommaren, men det beror inte på att arbetet har legat nere på ESA, tvärtom! Under sommaren har förberedelserna inför ESA:s kommande ministerrådsmöte intensifierats och i september har de gått på högvarv. Vi börjar nu närma oss ett färdigt förslag på vilka program som ska tas upp till beslut när ministrarna träffas i november. Några länder börjar också ge indikationer på hur de kommer att ställa sig i olika frågor och det är tydligt att många står inför en svår ekonomisk situation. I programstyrelserna fortsätter arbetet med att försöka enas om det exakta innehållet i och villkoren för de olika programmen. Det är inte många program som är helt färdigförhandlade, så det kommer att finnas mycket att göra under den kommande månaden och flera extra möten är inplanerade.

Juni

Det råder febril aktivitet på ESA och många av programstyrelserna hade extra möten under juni med anledning av det kommande ministermötet. Det börjar bli dags att enas runt vad de program som ska erbjudas länderna vid ministermötet ska innehålla och hur mycket de ska kosta. Ännu finns mycket kvar att göra innan det går att ta semester och även i juli kommer det att bli en hel del möten.

På ESA:s rådsmöte i juni fortsatte diskussionen om hur programmet ExoMars ska hanteras (se tidigare rapportering nedan under mars). Några länder lovade nu att tillskjuta pengar till projektet, senast i samband med ministermötet. Ännu finns dock inte alla de pengar som behövs på plats, så ministermötet i november kommer att bli helt avgörande för ExoMars.

Andra frågor som diskuterades var samarbetet mellan ESA och EU i projekt som GMES och Galileo. ESA fortsätter att planera för att skicka upp Sentinel-1 (den första satelliten inom GMES) enligt plan, trots att EU ännu inte kan utlova någon driftsbudget för GMES. 

Maj

ESA fattade den 2 maj beslut om nästa stora europeiska forskningssatellit, det blev JUICE (JUpiter ICy moon Explorer). JUICE ska utforska Jupiters atmosfär och magnetosfär samt växelverkan mellan Jupiters fyra stora månar. Rymdstyrelsen har förhoppningar om svensk medverkan på tre olika forskningsinstrument ombord på JUICE. Det handlar om plasmafysik och studier av planetatmosfär. Kostnaden för konstruktion, bygge, uppsändning och drift av JUICE är 830 miljoner Euro. Uppsändningen av JUICE väntas ske år 2022.

April

I april startade arbetsgruppen inför ESA:s ministerrådsmöte sitt arbete. Arbetsgruppen kommer nu att träffas varje månad fram till ministerrådsmötet i november. Det första mötet användes till att gå igenom alla ESA:s pågående program samt att presentera de nya programidéer som finns.

Den 8 april tappade ESA kontakt med sin stora miljösatellit Envisat. Envisat har fotograferats från marken och satelliten är hel och i en stabil omloppsbana. Undersökningar pågår av vad som ligger bakom problemen och ESA hoppas fortfarande kunna återfå kontakten med Envisat.

Mars

ESA:s råd i mars dominerades helt av frågan hur man ska hantera ESA:s program ExoMars. Efter att USA dragit sig ur detta samarbetsprojekt finns det alldeles för lite pengar i projektet. ESA tänker sig att istället samarbeta med Ryssland, men det kommer att behövas mer europeiska pengar. På rådsmötet var det inget land som kunde lova mer pengar, men det bestämdes ändå att ESA ska arbeta vidare på projektet åtminstone fram till maj, då man hoppas att det ska finnas förslag på en lösning.

En annan viktig fråga på rådsmötet var processen inför ministerrådsmötet som ska äga rum den 20-21 november, preliminärt i den italienska orten Caserta (utanför Napoli). Rådet diskuterade en tidplan för förberedelserna av de olika frågeställningar som ska tas upp på ministerrådsmötet. En arbetsgrupp inrättades som ska hantera en stor del av förberedelserna.

För första gången deltog Rumänien i ett rådsmöte som fullvärdig medlem av ESA. ESA har nu alltså 19 medlemsländer.

Februari

I februari gjordes den första uppsändningen med ESA:s nya bärraket Vega och allt gick riktigt bra. Läs mer på Rymdkanalen eller på  ESA (engelska).

Det ser nu ut att vara klart att ESA kommer att hålla sitt ministerrådsmöte i Italien den 20-21 november. Förberedelsearbetet är i full gång sedan lång tid tillbaka, men kommer att gå in i en mer intensiv fas nu.

2011

December

Tidigt i december träffades ESA:s råd på ministernivå och EU:s råd i ett så kallat Space Council, rymdråd. Rymdrådets uppgift är att övervaka samarbetet mellan ESA och EU som genomförs under ett ramavtal från 2004. Denna gång stod rymd och säkerhet på agendan, men många av de delegationer som uttalade sig valde att lägga fokus på GMES och önskemål om att finansiera GMES inom EU:s långtidsbudget. Läs mer här (engelska). 

På ESA:s rådsmöte i december beslutades bland annat om nästa års budget. ESA:s bärraketer fortsätter att vara en dominerande fråga på mötena och generaldirektören siktar på att kunna fatta avgörande beslut i frågan på ESA:s ministerrådsmöte i november 2012. I alla diskussioner som förs blir det tydligt att många länder har ekonomiska problem nu och många delegationer tvingas inta en mycket restriktiv hållning i diskussionerna.

Oktober

Den 21 oktober sändes de två första satelliterna i det europeiska satellitnavigeringssystemet Galileo upp. Satelliterna sändes upp med hjälp av en rysk Souyz-raket och det var första gången den ryska bärraketen sändes upp från den europeiska rymdbasen i Kourou, Franska Guyana.

Huvudpunkten på ESA:s rådsmöte i oktober var diskussionen runt ett utkast till långtidsplan för ESA. Långtidsplanen ger en första fingervisning om vad som kan komma att hanteras på ministerrådsmötet 2012. ESA har 18 medlemsländer, men Rumänien kommer inom kort att bli det nittonde och efter beslut på rådsmötet står det klart att Polen kan komma att bli ESA:s tjugonde medlemsland. Men redan nu har det blivit ganska trångt runt bordet på ESA eftersom de medlemsländer i EU som inte är ESA-länder har fått rätt att delta som observatörer när rådet diskuterar frågor som har intresse för både ESA och EU.

ESA:s vetenskapliga kommitté träffades också en gång i oktober och deras möte var extra spännande denna gång eftersom det handlade om att välja ut kommande projekt inom vetenskapsprogrammet. Projekten som valdes kallas Solar Orbiter och Euclid. Valet av Euclid låg verkligen rätt i tiden eftersom det projektet sysslar med forskning inom det område som tilldelas årets Nobelpris i fysik. (Läs mer på http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Forskare/SPC-nytt/SPC-133/)

September

Arbetet inför ESA:s nästa ministerrådsmöte har nu satt igång och var i fokus på flera av ESA:s programstyrelsemöten i september. Ministerrådsmötet planeras till november 2012 och det har blivit dags att förbereda nya projekt och satsningar. Det närmsta året kommer att bli därför att bli extra hektiskt för alla svenska ESA-delegater. Till att börja med är det programstyrelserna som sätter upp planer för nya projekt och håller extra möten som informerar om de nya idéerna. Hela hösten kommer Rymdstyrelsen att ägna mycket tid åt att samla information om de projekt som ska presenteras för ministrarna i november nästa år.

Augusti

Augusti är den stora semestermånaden i de sydliga delarna av Europa och i regel hålls det inga ESA-möten under denna månad. Men det finns förstås ändå rymdnyheter att rapportera. Bärraketernas framtid är en stor fråga på ESA just nu och kommer att fortsätta att vara så under hösten. Den 7 augusti sändes årets fjärde Ariane-5-raket upp. Den placerade två telekommunikationssatelliter i bana. Läs mer om den lyckade uppsändningen här (engelska). Satelliterna arbetar förstås året om och sommarens mätningar har visat att istäcket på Arktis åter igen är under det normal. Läs mer om satellitmätningarna över Arktis här (engelska). 

Juli

ESA:s trotjänare, jordobservationssatelliten ERS-2, ska nu pensioneras efter 16 år i rymden. ERS-1 var ESA:s första jordobservationssatellit när den sändes upp 1991. ERS-2 sändes upp 4 år senare och den fungerar fortfarande. ESA väljer dock att ta den ur bana för att den sedan ska brinna upp i atmosfären. På det sättet undviker man att satelliten blir kvar som rymdskrot. De båda ERS-satelliterna har bidragit med en mängd intressanta data till världens miljöforskare. Läs mer om ERS-2 här (engelska).

Juni

På ESA:s rådsmöte i juni var en intressant fråga vilka som ska bli ordförande i de olika kommittéerna de kommande tre åren. Rådets ordförande kommer att vara David Williams från Storbritannien. Som man har kunnat läsa bland våra nyheter kommer Rymdstyrelsens Thorwald Larsson att bli ordförande i PB-LAU, programstyrelsen för bärraketer. Rymdstyrelsens Helene Körling ska bli vice ordförande i den kommitté som kallas AFC och som hanterar administrativa och finansiella frågor. Rådet beslutade även att bevilja de medlemsländer i EU som inte är ESA-länder observatörsstatus för frågor av gemensamt intresse för ESA och EU. Det finns stort intresse bland dessa länder att samarbeta med ESA. Av de tio EU-länder som inte är medlemsstater i ESA är Estland, Ungern, Polen och Slovenien redan med i ett samarbete avsett att leda till medlemskap inom några år. ESA har därtill samarbetsavtal med Cypern Lettland, Litauen och Slovakien. Även Bulgarien och Malta har visat intresse för samarbetsavtal med ESA. Rådet beslutade också om ett samarbetsavtal med EDA (European Defence Agency).

Maj

ESA har nu meddelat att de två första Galileo-satelliterna kommer att skickas upp i oktober i år. Läs mer här (engelska).

April

Den 22 april gjordes en lyckad uppsändning med Ariane 5. Två telekom-satelliter placerades i bana. Läs mer här (engelska).

Mars

På ESA:s rådsmöte den 16-17 mars fattades beslut om tillsättning av flera direktörstjänster. Läs om de nya direktörerna här (engelska). Under de senaste rådsmötena har hanteringen av bärraketer och av den internationella rymdstationen, ISS, stått i fokus. Nu togs avgörande beslut i dessa båda frågor. Deklarationen för ISS uppdaterades så att den täcker en fortsättning av rymdstationsprogrammet till och med 2020. Den nya perioden 2011-2020 omfattar 2600 miljoner euro och deltagarländerna kommer att bidra med samma andelar som tidigare (den svenska andelen är drygt 0,4 %). I deklarationen åtog sig länderna att under åren 2011-2012 bidra med 550 miljoner euro. Beslut om de återstående åtagandena fram till 2020 väntas vid ministerrådsmötet 2012. För bärraketerna antogs en deklaration om bidrag till utvecklingen av Ariane 5 för 2011 och 2012. Rådet antog även en resolution om ökad transparens vad gäller exploateringen av bärraketer.

Februari

ESA har meddelat att data från isövervakningssatelliten Cryosat finns tillgängliga för forskare. Läs mer här (engelska).

Januari

Satelliten Mars Express har skickat imponerande bilder på Mars största måne Phobos. Bilderna finns här.

2010

December

På ESA:s rådsmöte den 15-16 december antogs ESA:s budget för det kommande året. Rådet godkände även ett avtal mellan ESA och Israel avseende övergripande rymdsamarbete (denna typ av avtal har ESA med många länder). Därtill beslutades att Rumänien kommer att bli nästa medlemsstat i ESA. Någon gång under 2011 blir Rumänien därmed ESA:s 19:e medlemsland.

Senast uppdaterad: 17 augusti 2016