Miljö och klimat

Satelliter informerar om läget på vår jord

Vi blir allt mer medvetna om att de ekosystem som vi alla är beroende av är känsliga för störningar. Vårt sätt att leva påverkar vår omgivning som kan leda till hälsorisker och utsläpp av ämnen som kan skada människor och natur.

Satelliter fyller en viktig funktion för att hålla oss informerade om föroreningar i luft och vatten och hur vi bäst och skonsammast kan vårda och bruka åkrar och skogar, och hur vår miljö – och därmed vi själva – egentligen mår

Arktis och Antarktis från satellit
Bild: Satellitbild över Arktis respektive Antarktis © NASA

Satelliter har en unik förmåga att ge enhetlig och ständig information från hela globen från atmosfären, landbacken, oceanerna, sjöar och istäcken. Satelliter ger oss översiktlig information om vår planet som inte går att få på annat sätt.

Satellitdata över Sverige som kan användas för att planera markanvändning och inom miljöarbetet tas ner årligen och är fritt tillgängligt för alla på: saccess.lantmateriet.se.

Satellitdataverktyget Swea är en webbaserad portal där du kan hämta och arbeta med öppna satellitdata – helt gratis. Här kan du läsa mer om Swea och dess hjälpavsnitt. Du kan också gå direkt till Swea här.

EU har tillsammans med ett antal europeiska rymdorganisationer, däribland den svenska Rymdstyrelsen, tagit ett initiativ som kallas Copernicus. Copernicus är ett handlingsprogram för insamling, förmedling och användning av miljöinformation i form av data och särskilda tjänster. Fjärranalys från satellit är en viktig del av Copernicus-programmet som ska leverera tillförlitlig information så att vi bättre ska kunna förstå hur vår planet utvecklas och för att ta hand om miljön på ett hållbart sätt. Läs mer om Copernicus

Miljöpolitik

Internationella överenskommelser om till exempel klimatförändringar eller bevarandet av den biologiska mångfalden binder världens länder att arbeta för en bättre miljö. Satellitdata ger en bild av miljötillståndet och kan användas för att kontrollera efterlevnaden av internationella överenskommelser inom miljöområdet. Satellitbilderna kan tas överallt på jorden, oberoende av terräng. Ingen kan heller förbjuda dem att flyga över. Satellitbilder kan därför vara ett bra informationsunderlag när politiska beslut om den globala miljön skall fattas.
Data från satelliter, ballonger och sondraketer utgör en väsentlig del av det vetenskapliga underlaget till klimatförändringarna och behövs för att forskarna ska kunna ge politikerna bästa möjliga faktabakgrund. Utan satellitdata hade det varit ännu svårare att skapa en nationell och internationell samstämmighet om vilka åtgärder som är nödvändiga för vi ska kunna se till att kommande generationer kan leva i en värld där ett förändrat klimat inte skapar alltför stora problem. Läs mer om GEO

Algblomningar

Algblomning i Skagerrak. Foto: Provided by the SeaWiFS Project, NASA/Goddard Space Flight Center, and ORBIMAGETack vare satelliter som analyserar havets färg har vi mycket bättre möjligheter att övervaka algblomningar än vi annars haft. Algblomningar kan innebära en hälsorisk för både människor, främst barn, och för mindre husdjur. De är också ett stort problem för turistnäringen. Även fisket kan dra nytta av sådana mätningar.

Jordbruket

Användningen av satellitnavigering för så kallat precisionsjordbruk ökar snabbt och en avsevärd andel av nya traktorer är utrustade eller förberedda för denna teknik. Nya möjligheter är precisionsstyrd spridning av gödning och bekämpningsmedel för bättre ekonomi och mindre miljöpåverkan, och på sikt helt förarlösa lantbruksmaskiner.

Satelliters miljöövervakande funktion är givetvis viktig för jordbruket, liksom förmågan att följa jorderosionen och effekterna av åtgärdsprogram för att minska negativa effekter av jordbruket. Satelliter håller också koll på vattennivåer och luftfuktighet, mäter åkerytor, uppskattar skördarna och kan varna för om grödor drabbas av olika typer av insekts-eller svampangrepp. Sådan information kan hjälpa bönderna bestämma när de ska skörda, om och på vilka ställen de behöver gödsla eller bespruta sina åkrar. På så sätt hjälper satelliterna till att göra sådana insatser effektivare, och kan minska användningen av gödsel och besprutningsmedel.

Inom EU är satelliterna även viktiga för att övervaka jordbruket i syfte att se till att reglerna för jordbruksstöd följs.

Skogsbruket

Utan satelliter skulle det vara mycket svårare att övervaka världens skogar. Satelliter gör också att det går att följa effekterna av den nedbränning av skog som förekommer på vissa platser, som exempelvis Indonesien. Sverige är till 65 procent skogstäckt, och skogsnäringen är en mycket viktig del av landets ekonomi. Satellitdata hjälper till att utveckla skogsbrukets metoder och är ett verktyg för att bedöma om skogsvårdslagens bestämmelser följs.

Det svenska skogsbruket är en av de största användarna av satellitdata i Europa. Skogsvårdsstyrelsen använder data från bland annat SPOT-satelliterna, som Sverige varit med och utvecklat, i ett GIS-baserat system för att övervaka skogen. Detta gör det bland annat möjligt att effektivt beräkna hur mycket skog det finns i Sverige, hur stor andel respektive trädsort står för, hur gamla träden i skogarna är. Data från satelliter används även för att beräkna skogens värde. Efter stormen Gudrun var satelliter en viktig del i kartläggningen av skadorna.

Hur stor älgstammen är och hur stor åverkan älgen gör främst i unga tallskogar är en återkommande källa för diskussioner mellan jägare, markägare, myndigheter, forskare och allmänhet. Skogsstyrelsen har testat att använda satellitdata kompletterade med flygbilder som en enklare metod att få uppgifter om hur stora skador älgarna orsakar. Istället för att uppskatta älgstammens storlek inom ett älginventeringsområde, vilket är dyrt, så inventerade man älgbetningen på träd för att få en uppfattning om älgstammen är för stor, lagom eller för liten i förhållande till tillgången på mat i den aktuella skogen.

Fiskerinäringen 

Satelliter är viktiga hjälpmedel för fisket genom att övervaka fiskebåtarna och på så sätt skapa bättre möjligheter att utforma ett uthålligt fiske. Satelliter är viktiga för att hålla koll på fiskare som bryter mot regler och överenskommelser, och exempelvis fiskar inom förbjudna områden eller tar upp mer fisk än tillåtet.

Fiske utanför Belgien

Bild: Fiske på R/V Belgica utanför Belgien. Creative Commons © Hans Hillewaert 

Rennäringen

Satellitdata kan hjälpa renskötare att följa snösmältningen och se vilka områden som är snöfria. Med hjälp av satellit och internet går det att snabbt se var betet för renarna är bra. Satelliter gör också att renskötarna kan kommunicera i glesbygdsområden där det varken finns vägar, mobilnät eller el.
Satellitdata är också viktiga för att följa de förändringar den globala uppvärmningen för med sig för rennäringen, i form av tidigare snösmältning och islossning, eller mera träd och buskar på fjällen.

Vattenkvaliteten i våra sjöar

Tack vare satelliter finns det sätt att effektivare övervaka vattenkvaliteten i sjöar som exempelvis Vänern, Vättern och Mälaren. Genom att använda data från olika instrument på exempelvis Sentinel 3 i Copernicusprogrammet har forskare utvecklat ett metoder för att mäta halterna av klorofyll, löst organiskt material och partiklar i vattnet. Målet är att ge Havs-och vattenmyndigheten, Vattenvårdmyndigheterna, Vattenvårdsförbunden och Vattenreningsföretag bättre möjligheter att bevara eller förbättra vattenkvaliteten i de stora sjöarna. Sjöarna påverkar miljontals människor på olika sätt med allt från bad och friluftsliv, fiske och som livsnödvändiga källor till dricksvatten. Förutom för de tre stora sjöarna kommer möjligheten med dessa metoder att utvärderas även för små sjöar och kustnära hav. Läs mer på www.vattenkvalitet.nu

Bild: Illustration av Sentinel-3. Källa: ESA-Pierre Carril.

Miljöbrott

Satelliter blir ett allt viktigare vapen i jakten på miljöbrottslingar. Det kan gälla allt från uppenbara och stora miljöbrott som oljeutsläpp till havs eller andra typer av utsläpp, till olaglig grävning, muddring eller tippning, brott mot strandskyddet eller svartbyggen. Att övervaka den typen av brott har varit – och är till stor del fortfarande – väldigt arbetskrävande. Genom att använda satelliter för övervakningen finns emellertid nu förutsättningarna för att kunna effektivisera övervakningen väsentligt genom att ge myndigheterna rätt vägledning.

Växande städer

Satelliter ger möjligheter att följa hur samhällets infrastruktur ser ut och utvecklar sig. Kina använder sig exempelvis i stor utsträckning av satellitdata för att följa den explosionsartade inflyttningen från landsbygden till städerna och det tryck på den omgivande miljön som det medför.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017