Publikationer och rapporter

Här hittar du publikationer och rapporter från Rymdstyrelsen och andra intressenter som myndigheten samarbetar med. En bit ner på sidan finns rapporter med utvärderingar av Rymdstyrelsens verksamhet.

Alla publikationer är kostnadsfria.

 

Alltid uppkopplad - Satellitkommunikation gör det möjligt, 73 sidor, 2016.

Ända sedan 1960-talet har satelliter varit en viktig länk för kommunikation
mellan länder och människor. Idag används satellitkommunikation för tv, telefoni och internet.

Satellitkommunikation är också viktig för hjälpinsatser i katastrofer och används av journalister på avlägsna platser där mobilnätet inte räcker till. Dessutom ger satellittekniken nya möjligheter att utbilda sjukvårdspersonal och leverera internet till avlägsna byar.

Hur kommer detta att påverka din vardag? Hur kommer framtidens sjukvård och utbildning
att se ut? Vad innebär det som kallas för sakernas internet i praktiken?

Med denna skrift vill Rymdstyrelsen berätta om vilken roll satellitkommunikationen
spelar i vår vardag och den snabba utveckling som är på gång.

Ladda ner skriften (PDF-fil, 20 Mb)

Beställ skriften kostnadsfritt 

 

Effektutvärdering av Rymdstyrelsens åtaganden i stora instrumentprojekt i plasmafysik, 54 sidor, 2015.
Under 2015 har Rymdstyrelsen utvärderat sina åtaganden för det svenska deltagandet i flera stora instrumentprojekt inom rymdfysik. Rapporten visar tydligt på det stora värdet för svensk forskning att medverka med instrument i stora internationella rymdprojekt.Ladda ner publikationen (PDF-fil, 550 kB)

 

GNSSNavigera i vardagen - Satelliterna visar vägen i samhället, 55 sidor, 2015.
Satellitnavigering har förändrat vår vardag i grunden och är en viktig del av samhällets infrastruktur. Positionering med hög noggrannhet sparar till exempel miljonbelopp vid vägbyggen och ger mer bränslesnål lastbilstrafik. Kommunikation mellan tele- och datanät över hela världen optimeras med hjälp klockor som synkroniseras med satelliternas atomur.

 

Ladda ner skriften (PDF-fil, 5,4 Mb)

Beställ skriften kostnadsfritt 

 

Med_blicken_mot_jordenMed blicken mot jorden – satellitbilder för samhällsnytta och forskning,
71 sidor, 2013.
Satellitdata är en etablerad del av vårt samhälle och en del av vår moderna infrastruktur. Alltfler svenska myndigheter, företag och organisationer använder sig av fjärranalys i sin verksamhet. Skriften "Med blicken mot jorden", som ges ut av Rymdstyrelsen, ger konkreta exempel på hur satellitdata används i Sverige och utomlands.


Ladda ner skiften  (PDF-fil, 12 Mb)

Beställ skriften kostnadsfritt

 

StudieRapport/studie – om möjligheterna för att åstadkomma extremt billiga forskningssatelliter av hög vetenskaplig klass. Studien är baserad på de vinnande förslagen från svenska forskare i den idéinventering som gjordes under våren 2012.

 Ladda ner rapporten (PDF-fil, 2 Mb)

 

 

Rapport om deltagande i 6 och 7 ramprogramRapport – kartläggning av svenskt deltagande inom tema rymd i EU:s
sjätte och sjunde ramprogram, 2012

 Ladda ner (pdf-fil, 2 Mb)

 

 

Svenska forskningsfinansiärerSvensk forskning - Större forskningsfinansiärer,  folder, 2006.

Swedish research - Main financing bodies, booklet, 2006.

Svensk forskning - Större forskningsfinansiärer

Swedish research - Main financing bodies


 


Odin - Skarpa ögon i rymdenSatelliten Odin - skarpa ögon i rymden

Ladda ner
The Odin satellite's sharp eyes in space
Ladda ner (engelska)
 

 

Rapport Envisat MerisEnvisat, och särskilt instrumentet Meris, beskrivs i en rapport från Metria.

Ladda ner

 

 

 

 

-  användarkravRymdstyrelsen gav under 2014 Metria AB och Spacemetric AB i uppdrag att utreda möjliga lösningar för ett framtida svenskt samverkande marksegment för att svenska användare på ett bra sätt ska få tillgång till fjärranalysdata från Copernicus, EU:s program för jordobservation.

Utredning svenskt marksegment för sentineldata användarkrav (PDF-fil, 4MB)

Utredning svenskt marksegment för sentineldata tekniska krav (PDF-fil, 1MB)

 

Skolmaterialet Vi rymmer till rymden

Ur Vi rymmer till rymden.

- Hur går astronauter på toaletten?
- Vad är g-kraft?
- Hur byggs en satellit?
Baskunskaper om bemannade rymdfärder och livet på en rymdstation är ämnet i detta kompletta skolpaket för årskurs 3, 4 och 5. Paketet består i ett elevhäfte, en lärarhandledning och en DVD. 

Med det här utbildningsmaterialet skapas möjlighet att på ett lustfyllt sätt närma sig naturvetenskapen.

Detta kostnadsfria utbildningsmaterial finns att ladda ner på våra undervisningssidor.

Till sidan med utbildningsmaterial

 

Fler rapporter

Utvärdering av verksamheten


Effektutvärderingen fjärranalys

Effektutvärdering av Rymdstyrelsens nationella fjärranalysprogram (pdf 1 MB)

Effektutvärdering av Rymdstyrelsens finansiering av teknikutveckling (pdf 829 kB) 

Halvtidsutvärdering av nationellt rymdtekniskt forskningsprogram (NRFP) (pdf 551 kB)

Utvärdering av fjärranalysprogrammets forskningsdel 2005-2010 (pdf-fil 2814 kB)

 

Redovisning av vissa uppgifter gällande företag med verksamhet som anknyter till rymdområdet

 

Resultaten från 2017 års enkät (pdf)

Resultaten från 2016 års enkät (pdf 197 kB)

Resultaten från 2015 års enkät (pdf 271 kB)

Resultaten från 2014 års enkät (pdf 101 kB)

Resultaten från 2013 års enkät (pdf 366 kB)

Resultaten från 2012 års  enkät (pdf 92 kB)

Resultaten från 2011 års enkät (pdf 129 kB)

Resultaten från 2010 års enkät(pdf 46 kB)

Resultaten från 2009 års enkät (pdf 41 kB) 

Resultaten från 2008 års enkät (pdf 40 kB) 

 

Svensk rymd- och fjärranalysforskning presenteras i den s.k. COSPAR-rapporten.


Space Research in Sweden 2000-2001, Report to COSPAR (pdf 363 kB)

Space Research in Sweden 2002-2003, Report to COSPAR (pdf 531 kB)

Space Research in Sweden 2006, Report to COSPAR (pdf 59 kB)

 

Redovisning av regeringsuppdrag


Rymdstyrelsens yttrande över rymdutredningen

Långsiktig försörjning och arkivering av svenska fjärranalysdata (pdf 180kB)

Förstudie: Tillgång på svenska fjärranalysdata (pdf 1500 kB)

Framställan om satellitdataförsörjning och arkivering (pdf 80 kB)

Senast uppdaterad: 21 april 2017