Utlysning: Kunskap om och för samhällets klimatarbete

Regeringen har i forskningspropositionen 2016, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, inrättat sex nationella forskningsprogram. Nu är det dags för den första utlysningen i programmen, Kunskap om och för samhällets klimatarbete, som forskningsrådet Formas ansvarar för. I arbetet med denna utlysning har följande myndigheter samverkat: Energimyndigheten, Formas, Forte, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova.

– Vi behöver undersöka hur resultat från klimatforskningen kommer till praktisk användning. Den här utlysningen syftar till att ta reda på vad vi vet och vad vi behöver veta mer om. Det är också viktigt att känna till hur den kunskap om klimatförändringar vi redan har når ut i samhället och hur människor använder den, säger Markku Rummukainen, Formas huvudsekreterare.

Formas ansvarar för utlysningen som gäller 46,5 miljoner kronor till forskning under perioden 2017–2019. Utlysningen har två delar:

  • synteser som redogör för kunskapsläge och kunskapsbehov om klimatförändringar och klimatarbete i samhället. Denna del syftar till att få en bild av kunskapsläget och kunskapsbehoven inom det breda klimatforskningsområdet.
  • forskningsprojekt som adresserar kunskap om och för samhällets klimatarbete. Denna del syftar till att identifiera hur kunskap och olika praktiska handlingar och samhälleliga initiativ kan få genomslag i samhället och därmed skapa hållbara lösningar i klimatarbetet.

Läs mer om utlysningen på Formas webbplats.

De sex nationella forskningsprogrammen handlar om stora samhällsutmaningar. Formas är ansvarig finansiär för programmen om klimat respektive hållbart samhällsbyggande. Forte är ansvarig finansiär för programmen om välfärd och arbetsliv. Vetenskapsrådet är ansvarig finansiär för programmen om migration respektive antibiotikaresistens.

Läs mer om de nationella forskningsprogrammen på Formas webbplats.

Senast uppdaterad: 16 maj 2017