Rymdstyrelsens yttrande över rymdutredningen

Rymdstyrelsen har i dag, efter beslut av styrelsen, lämnat sitt yttrande över betänkandet SOU 2015:75, ”En rymdstrategi för nytta och tillväxt” till Utbildningsdepartementet. Rymdstyrelsen är en av 94 remissinstanser som har fått betänkandet på remiss.

Rymdstyrelsen instämmer i att svensk rymdverksamhet står på en stabil grund och är framgångsrik, men att det finns förbättringspotentialer. Myndigheten ställer sig bakom betänkandets förslag på en nationell rymdstrategi och de mål, inriktningar och åtgärdsförslag som presenteras. Rymdstyrelsen håller med om att nyttan för samhället bör ställas i centrum i den svenska rymdverksamheten. Rymdverksamheten har stor potential att på ett bättre sätt bidra till ett väl fungerande samhälle och de stora samhällsutmaningarna. Ett sådant exempel är informationen från jordobservationssatelliter som kan vara av avgörande betydelse i uppföljningen av FN:s nya hållbarhetsmål och har ett ansenligt värde i miljö- och klimatarbetet. Rymdstyrelsen ser gärna utredningen ligga till bas för en tydlig nationell rymdstrategi som kan vara grunden för Rymdstyrelsens fortsatta arbete.

Hela remissvaret finns att läsa här.

Senast uppdaterad: 21 december 2015