Regeringsuppdrag om fjärranalyssamordning

Rymdstyrelsen har fått i uppgift av regeringen att utreda metoder och former för en stärkt myndighetssamverkan inom fjärranalysområdet, särskilt GMES. Uppdraget ska genomföras tillsammans med en rad andra berörda myndigheter. GMES ställer särskilda krav på samordning av användaraspekter och behovet är aktuellt inför det lagstiftningsarbete som påbörjats inom EU inför driftsättningen av programmet. Den ökande betydelsen av fjärranalys som verktyg inom miljö-, klimat-, och säkerhetsarbetet behandlades i regeringens klimatproposition. Eftersom GMES ska vara användarstyrt behövs en samverkan mellan Rymdstyrelsen och de myndigheter som ska använda tjänsterna från GMES.

Regeringsuppdraget i sin helhet kan läsas här (pdf)

Senast uppdaterad: 27 november 2009