Fördelning av forskningsmedel för 2011

Rymdstyrelsens styrelse har vid sitt sammanträde den 7 december 2010 godkänt Fjärranalyskommiténs och Rymdstyrelsens förslag att avsätta 21,6 miljoner kronor till det nationella Fjärranalysprogrammet. Därav går ca 4,8 miljoner kronor till Fjärranalysprogrammets användardel där antalet ansökningar i år jämfört med föregående år var detsamma. Även i år tillkommer helt nya användare av satellitdata och fjärranalysmetoder i sin verksamhet vilket får anses mycket glädjande.

Vid samma möte beslutades om fördelning av 63 miljoner kronor till rymdforskningsprojekt och jordobservationsprojekt (fjärranalys) under 2011. ESA har ett rekordstort antal forskningssatelliter i rymden som svenska forskare utnyttjar. Under 2011 planeras dessutom uppsändning från Esrange av ett avancerat raketexperiment för atmosfärsstudier och ett stort ballongexperiment för observationer av polariseringen av gammastrålning från exotiska källor i universum.

Beviljade anslag för projekt inom fjärranalysprogrammets användardel budgetåret 2011 (pdf)

Senast uppdaterad: 9 december 2010