Samordning av fjärranalys i ny klimatproposition

Regeringen offentliggjorde den 17 mars, innehållet i klimatpropositionen i samband med att den överlämnades till riksdagen.
 
Ett av förslagen i propositionen handlar om att bättre utnyttja fjärranalysdata och olika metoder och tillämpningar baserade på sådana data för att öka våra kunskaper om miljö och klimatförändringar. En förutsättning är bättre fungerande nationell samordning mellan de myndigheter som företräder olika samhällsintressen och användarbehov. Det skulle också få stor betydelse för Sveriges engagemang i GMES och ett ökat samhällsekonomiskt utbyte av rymdverksamheten.

Regeringen tänker därför ge Rymdstyrelsen och en rad andra myndigheter ett gemensamt uppdrag att redovisa hur en stärkt myndighetssamverkan inom fjärranalysområdet ska kunna gå till.

Läs mer på sid 189 -190 i propositonen (pdf)

Senast uppdaterad: 24 april 2009