EU-kommissionen vill satsa 80 mdr euro på forskning och innovation

Ett förslag till nytt europeiskt ramprogram för forskning och innovation - Horizon 2020 har presenterats av EU-kommissionen. Det nya ramprogrammet ska träda ikraft 2014 och pågå till 2020. Satsningar på rymden finns med som en del även i det kommande programmet. Rymden finns under en pelare som kallas "Industriellt ledarskap" tillsammans med till exempel informations- och kommunikationsteknik, bioteknologi, nano och avancerade material. Satsningarna ska sammantaget göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation. Målet är att öka utbytet av forskningsinsatserna så att vetenskapliga genombrott verkligen leder till innovativa produkter och tjänster. Större fokus läggs också på hur vi ska tackla de stora samhällsutmaningarna. Små och medelstora företag är en särskild målgrupp. Den pelare som rymden ingår i föreslås få nästan 18 mdr euro. Programmet föreslås bidra till GMES grundläggande utveckling, avancerad teknisk utveckling, exploatering av rymdforskningens resultat mm.

Nu påbörjas en omfattande remissrunda av förslaget. Synpunkterna ska användas av regeringen i kommande förhandlingar om Horizon 2020 mellan EU-kommissionen, Rådet och Europaparlamentet som startar inom kort. Dessa förhandlingar avslutas troligen i mitten av 2013 och Horizon 2020 antas i slutet av 2013. Den första ansökningsomgången lanseras tidigast under hösten 2013 och det nya ramprogrammet träder i kraft i januari 2014.

Förslaget till nytt ramprogram (pdf-fil)

Senast uppdaterad: 2 december 2011