Utlysning av programmet för rymdtekniska tillämpningar, RyT 2016

Sista ansökningsdag var den 6 maj 2016.

 

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. Ryt är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Läs mer om de projekt som fått stöd inom RyT i projektkatalogen.


Bakgrund


Ett av Rymdstyrelsens mål är att öka användningen av rymdtekniska tillämpningar för samhälleliga ändamål. Fördelningen av Rymdstyrelsens medel mellan olika verksamhetsområden baseras på en avvägning av var det finns utvecklingsprojekt för svensk industri och vilken betydelse olika områden har för svenska användare. Teknikutveckling inom RyT skall uppfylla Rymdstyrelsens strategi genom att bidra till tillträdet till rymden och/eller till verksamheten i rymden. Rymdstyrelsen anser att satsningar inom dessa områden bidrar till både samhällets nytta och företagens utväxling av statliga medel ämnade för rymdverksamhet i Sverige. Inom dessa områden finns det således goda möjligheter för svenska företag att ytterligare stärka sin konkurrenskraft på den globala marknaden och att bidra till nyttan men rymdverksamheten. RyT har därför inrättats som ett nationellt program med inriktning på teknikutveckling inom dessa områden.


Syfte

Programmets syfte är att stimulera svenska småföretag till innovativ teknikutveckling med inriktning på framtagandet av nya rymdrelaterade produkter och tjänster. Detta för att stödja och bidra till tillträdet till rymden och/eller verksamheten i rymden. Detta inkluderar även generell teknikutveckling för framtida rymdforskningsprojekt.

För att främja svenskt deltagande i utvecklingsprojekt inom ramen för EU:s ramprogram Horizon2020 kan medel inom RyT under 2016 även sökas specifikt för projekt som syftar till att möjliggöra för svenska företag att vinna utvecklingsuppdrag inom ramprogrammet.


Fakta om programmet

Programmet består för närvarande av en programdel, som beskrivs utförligare i direktiven.

RyT omfattar ca 6 mnkr år 2016 och vänder sig enbart till mindre, oberoende svenska företag.
Stödet utlyses en gång årligen och ansökningarna granskas sedan av Rymdstyrelsen i samråd med välmeriterade svenska bedömare som bedömer och rangordnar ansökningarna.

Senast den 30 september meddelar Rymdstyrelsen beslut om vilka projekt som får finansieringsstöd, med bedömarnas rekommendationer som underlag.

Läs mer om RyT i programdirektiven: PDF-fil


Ansökningshandlingar och instruktioner
Ansökan till Rymdstyrelsen består av två delar, en ansökningsblankett och en detaljerad projektbeskrivning. Ta hjälp av anvisningarna för att fylla i ansökan korrekt.

Ansökningsblankett: Excel-fil
Anvisningar RyT: PDF-fil

Den ifyllda ansökan sänds i ett signerat exemplar och 3 kopior till:
Rymdstyrelsen, Box 4006, 171 04 SOLNA och ett elektroniskt exemplar skickas per epost till application@snsb.se.


Observera att sista ansökningsdag är tidigarelagd till: 6 maj 2016.


Kontrakt

När Rymdstyrelsen har godkänt ett projekt skrivs ett kontrakt mellan Rymdstyrelsen och företaget. Kontraktsförslag skickas från Rymdstyrelsen till angiven kontaktperson hos företaget.

Rapportering

Slutredovisning
Slutredovisningen består av två separata delar; en ekonomisk och en teknisk slutrapport.

Ekonomisk slutrapport
Den ekonomiska slutrapporteringen av projektet görs på Rymdstyrelsens blankett ’Ekonomisk slutrapport’.

Teknisk slutrapport
Rymdstyrelsens blankett ’Försättsblad för teknisk slutrapportering av projekt inom RyT’ ska användas som försättsblad till den tekniska slutrapporten.

Teknisk slutrapport med försättsblad enligt ovan skickas tillsammans med den signerade ekonomiska slutrapporten per e-post till Rymdstyrelsen@snsb.se.

 

Blanketter och anvisningar
Ekonomisk slutrapport: Excel-fil
Ekonomisk slutrapport: PDF-fil
Försättsblad Teknisk slutrapport: Excel-fil
Försättsblad Teknisk slutrapport: PDF-fil
Anvisningar RyT 2016: PDF-fil


Vill du ha ytterligare information om programmet, kontakta någon av personerna nedan.

Karin Holmquist, programansvarig
Tel: 08-40 90 77 95

Maria Åman, programadministratör
Tel: 08-40 90 77 90

Senast uppdaterad: 28 april 2017