RyT projekt 2013

 

APR Technologies AB- Självgenererande pumpat meso/mikro – kryosystem utan rörliga delar för lågbrustillämpningar

 

APR Technologies AB (APRtec) utvecklar ett mikropumpat termiskt reglersystem för satelliter μ-TRTM (micro-Thermal Regulator). Utvecklingen är inne i sin andra fas där ett optimerat EM system samt en första generationens fullt hermetiska QM system tas fram och testas mot av kund ställda krav i en skarp applikation.

Nästa steg är nu att titta på de komponenter som behöver extrem kyla för att fungera optimalt, ofta benämns det som kryokylda system där temperaturen är lägre än -150°C. Det man typiskt vinner på att kyla komponenterna så extremt är lägre brusnivåer i känsliga detektorer för t.ex. jordobservation, eller så erhåller man en högre signalkänslighet i någon annan typ av elektronik.
Dagen system som skapar de låga temperaturerna har flera nackdelar bl.a. är de stora och tunga, de drar mycket effekt och de har en begränsad livslängd. Dessa problem samantaget har gjort att många av de fördelar man får vid de låga temperaturerna inte har kunnat utnyttjas. Det här vill såklart APRtec ändra på.

Det nu erhållna RyT projektet syftar till ta de initiala stegen mot ett komplett miniatyriserat, självgenererande kylsystem för kryotemperaturer med lång livslängd, låg effektförbrukning och med minimala vibrationsnivåer.

Kontakt:

Robert Thorslund 

APR Technologies AB

 

PK Plating Technologies - Optimering av autokatalytisk förslvringsprocess


PK Plating Technology AB har optimerat en autokatalytisk kemisk försilvringsprocess för mikrovågskomponenter.


Processen är avsedd att appliceras på kem-förnicklade aluminiumdetaljer.

Syftet med optimeringen var att möta specifika krav vad gäller ytjämnhet, vid plätering av skikt upp till ca 7 µm silver.

Erfarenheter från provpläteringar på vågledarstrukturer och analys av pläterade skikt, visar att den optimerade processen har förmåga att plätera tjocka skikt, ( >7 µm ), med bra ytjämnhet och täckning.
 En väl fungerande försilvringsprocess är av yttersta vikt, vad gäller prestanda för passiva komponenter. En kemisk silverprocess som möter framtidens krav stämmer väl in med behov inom ESA´s Telekommunikationsprogram. 

Trenden inom telekom, mot högre frekvenser, leder till mindre dimensioner och mer komplicerade geometrier på mikrovågskomponenter.Detta medför att traditionell galvanisk försilvring blir mycket svår, då man har behov av att placera hjälpanoder i mycket trånga utrymmen, som tex. inuti böjda vågledare. Typiskt så behöver man dela upp komponenterna i mindre delar, försilvra och sätta samman.Detta leder till högre kostnader och sämre prestanda.

Såväl rymdindustrin som övrig industri, har därför ett stort behov av en kemisk försilvringsprocess som kan bygga skikt av erforderlig tjocklek och elektrisk prestanda. Med kemiska processer används inte någon yttre strömkälla och därmed försvinner behovet av hjälpanoder och man kan flytta gränserna för vad som är möjligt att plätera.

 

Kontakt:

Anders Remgård

PK Plating Technologies

 

Omnisys Instruments AB - ASIC paketering för korskorrelator
 

Projektet syftar till att utveckla och verifiera en teknik för paketering av ett s.k. ASIC chip där kraven på antalet ingångar och snabbhet i signalbehandlingen är så höga att de inte kan mötas med standardiserade tillverkningsprocesser. Chipet är en s.k. korskorrelator som används för signalbehandling i en mikrovågsinterferometer.

En interferometer är ett mikrovågsinstrument där signaler från multipla antenner och mottagare korreleras för att generera en bild med högre upplösning än vad som kan uppnås med konventionell antennteknik givet sammat vikt och utrymmeskrav för instrumentet.

Idag utförs viktiga jord- eller atmosfärsobservationer med antingen optiska instrument som inte ser under moln eller med mikrovågsinstrument som från polär jordbana mäter ungefär var 6:e timme som bäst.  Interferometerteknik möjliggör mikrovågsobservationer i nästan realtid av samma område i atmosfären från geostationär omloppsbana vilket är c:a 60 gånger högre upp än polär bana. Ett användningsområde är att ge snabb information om väderförändringar och synliggöra mekanismerna bakom hur t.ex. stormar uppkommer och utvecklas.

Kontakt:

Martin Kores
Omnisys Instruments AB

 

Spacemetric AB - Geometrisk registrering av satellitscener

 

Det är väl känt att mycket högupplösande satellitbilder har en hög intern noggrannhet, men generellt låg absolut noggrannhet. Den absoluta noggrannheten kan förbättras med hjälp av markstödpunkter med kända absoluta koordinater. När väl bilderna är rigoröst refererade till ett marksystem kan de användas för t.ex. generering av tredimensionella ytmodeller, ortofoton, kartframställning, förändringsanalys, markanvändningsklassning m.m. Med rigorös registrering kan satellitbilder i många fall ersätta flygfotografering med den uppenbara fördelen att de har global och återkommande täckning, även i områden som är otillgängliga på grund av t.ex. konflikter eller naturkatastrofer.

Då volymen av nedtagna satellitbilder ökar exponentiellt så ställs allt större krav på ökad automatisering och prestanda i inmätningen av stödpunkter i de utrusningar som används av satellitbildproducenterna. Detta projekt avser att bidraga till detta på flera sätt. Våra mål är att utveckla metoder för (i) välja punkter för stödpunktsmatchning på ett intelligent sätt, (ii) utföra matchning av stora datamängder i nära realtid, (iii) implementera en enhetlig flexibel metod för registrering av en eller flera oregistrerade bilder mot en eller flera referensbilder, (iv) effektiv och korrekt eliminering av grova fel, (v) förbättra matchning av data från olika sensorer och tidpunkter, (vi) förbättra utjämningsmetoden så att den blir lättare att underhålla, utöka och ändra, mer förlåtande för inkorrekta indata samt mindre beroende av korrekta förhandskattningar av osäkerhet. Tillsammans kommer dessa delmål utmynna i en lättanvänd, robust, automatisk och noggrann metod för  georeferering av mätningar i två och tre dimensioner från satellitbilder.

Kontakt:

Torbjörn Westin

Spacemetric AB

 

Senast uppdaterad: 20 oktober 2014