RyT-projekt 2005

 Omnisys - THz-mottagare för jordobservation

Om vi ser på nästa generation av Eumetsat satelliter planeras både ett antal (6-8) LEO satelliter men även minst en GEO satellit med mikrovågs och THz radiometrar. Dessa räknas som helt nödvändiga för de framtida dagliga väderprognoserna men de ger också möjligheten för omfattande klimatforskning. Genom Omnisys deltagande i ett antal ESA studier har det framkommit att detta är ett mycket viktigt område där idag Europa är helt beroende komponenter och delsystem från USA, mer specifikt när det gäller THz heterodyn mottagare.

Omnisys har genom deltagandet i ett antal ESA studier fått en mycket bra bild av de behov som finns och hur en THz mottagare skall se ut från instrument och systemperspektiv. De mottagare som finns idag är dåligt anpassade för instrumentet som helhet och det finns flera aspekter som bör optimeras och åtgärdas. Omnisys har konkreta förslag och idéer på dessa förbättringar. Målsättningen för detta projekt är demonstrera THz mixers optimerad för systemintegration och flexibilitet.

Detta projekt lovar att reducera kostnaden för att implementera THz mottagare för atmosfärsforskning och monitorering enligt GMES programmet och att göra Europa mindre beroende av USA.

Genomförandet är planerat att ske i 3-4, delvis överlappande steg. Den går ut på att konstruera relativt enkla blandare (mixers) först på 110 GHz. Detta lyfts sedan över till en högre frekvens, 330 GHz, där det direkt finns avsättning till olika projekt. Prototyper av mer avancerade mottagare baseras sedan på dessa konstruktioner.

Länk till Omnisys

Gaisler - Hårdvaru accelererad processorplattform för mottagare till Galileosat

Navigering med hjälp av satellitsystem används i flygplan, bilar, tåg och båtar och har på kort tid blivit en stor marknad. Satellitnavigering kommer att få en ännu bredare användning i framtiden när systemen utvecklas och blir mer tekniskt förfinade.

Inom ramen för RYT 2004 har en generisk processorplattform för Galileosat tagits fram. Denna plattform är speciellt lämpad för bil och flygplanstillämpningar. Under utvecklingen av denna plattform har kontakter knutits med ett antal samarbetspartners och kunder inom navigationsområdet. Företag verksamma inom konsumentelektronik har också visat stort intresse. För att tillfredställa de krav som ställs av konsumentmarknaden kommer processorplattformen nu att vidare utvecklas inom följande områden:

- Kodkomprimering, vilket ger minskning av effektförbrukning och ökning av  
   processorprestanda
-  FFT co-processor, viket ger acceleration av signalberäkning
-  Utökning av gränssnitt för konsumentprodukter och fordon

Denna utveckling kommer att ge egenskaper som låg strömförbrukning och vikt. Plattformen öppnar också vägen för att en större del av positionsberäkningen görs i mjukvara. Detta sammantaget gör att en mer flexibel och billigare mottagare kommer att kunna erbjudas marknaden.

Länk till Gaisler Research

Nordnav - Tvåfrekvens Galileo/GPS programvarumottagare

NordNav säljer idag en forsknings och utvecklingsproduk världen över som är baserad på den öppna L1 frekvensen av GPS. I framtiden kommer det att finnas många andra satellitnavigerings signaler för civila användare på andra band. Det första av dessa kommer att finnas inom det amerikanska GPS och kallas L2c. Det är en gratis signal precis som den L1 signal, som i folkmun kallas GPS signalen, men ligger på ett lite annorlunda frekvens.

Att andvända sig av dubbla frekvenser för positionering och navigering gör att man kan utesluta det brus som uppstår på grund av signalens resa genom ionosfären och troposfären vilket idag är några av de största felkällorna med satellitenavigering. Redan idag finns det en militär signal på L2 bandet där L2c kommer att ligga och med en del signalbehandlingstrick kan man använda denna signalen för att få upp noggranheten väldigt mycket. Med den civila L2c behöver man inte göra dessa trick utan man kan enkelt och billigt ta fram produkter som har en bra noggranhet (<1,5 m).

Tvåfrekvensmottagare används idag inom framförallt infrastruktur projekt, jordbruk, skogsskötsel osv där en hög noggranhet på meter nivå är viktigt, men mottagarna är generellt sett ganska komplicerade och dyra. Marknaden har trotts detta växt ungefär lika snabbt som övriga GPS industrin dvs med minst 20 % per år under en lång tid.

NordNavs utvecklingsprojekt inom RyT2 går ut på att dels ta fram den nya basteknik som behövs för att utöka NordNavs nuvarande FoU produkt till att även inkludera två frekvenser. Med detta tillskott kan NordNav möta den efterfrågan som funnits, framförallt från USA, inom nuvarande produkter men som ett del i projektet skall även NordNav studera andra applikation där denna teknik kan vara av intresse.

Ett exempel på ett sådant applikations område är högpresterande tvåfrekvensmottagare som har en noggrannhet på bättre än 1 m. NordNav skulle, efter teknikutvecklingen, kunna implementera en optimerad lösning på en lågkostnads PC plattform med jämförbar prestanda som andra produkter inom marknadssegmentet. Fördelarna med en sådan teknik är de samma som för övriga NordNav produkter: Lägre utvecklings och produktions kostnader samt oslagbar flexibilitet genom uppgraderbarhet och anpassningsbarhet. Detta exempel skulle öppna upp en möjlighet för kunder som haft behov, men inte resurser att köpa tvåfrekvensmottagare tidigare kan börja använda denna typ av produkter. En produkt som denna skulle även vara mycket användbar för svensk industri där behovet av kvalitativ sattelitnavigering konstant ökar.

Länk till Nordnav 

Spacemetric - Parallel - Scalable parallel image geoprocessing techniques for high-throughput/high-speed product generation

The increasingly operational use of geospatial imagery, through initiatives such as integrated systems for environmental monitoring and security, is causing a huge increase in the volume of data to be processed. At the same time, turnaround times for GIS-ready products must become significantly shorter to meet user requirements for service timeliness. Rectification of EO data – the process of resampling image pixels from the sensor’s coordinate system into a known geographic coordinate system – remains one of the most computationally demanding steps in this process and is a potential bottleneck to overall service delivery that must be addressed in the next generation of image production systems.

Parallel processing techniques applied to image rectification have the potential to meet critical performance needs. Technologies for parallel processing are already well established in large business systems and such techniques have previously been applied to geoprocessing of satellite image quicklooks within the framework of the WMS Image Server developed by Spacemetric for the European Space Agency. The subject of the PARALLEL project is the application of such techniques in a robust and scalable high-performance solution for georectification of full-resolution imagery.

The project will capitalise upon the specific characteristics of Application Servers and multi-CPU/GRID computing to provide a generic approach to parallel georectification of imagery.

Länk till Spacemetric

 

Senast uppdaterad: 19 maj 2009