RyT-projekt 2004

Instument Control - SkyView  Rescue

Syftet med projektet SkyView-Rescue är att ta fram ett system som överskådligt distribuerar viktig information till den personal som deltar i arbetet vid en skadeplats. Genom att ge räddningstjänstens personal tillgång till en automatiskt genererad översiktsbild över de resurser och den personal som finns tillgänglig ska det nya systemet bidra med att spara viktig tid i arbetet med att hantera en framtida krissituation. Syftet med systemet är också att förenkla kommunikationen vid en skadeplats samt att minimera behovet av direkt kommunikation mellan olika enheter.

Systemet baseras på en webblösning. Användarna av systemet skall logga in direkt över någon form av trådlöst medium för att sedan få tillgång till den information som lagras på servern direkt via en vanlig webbläsare. När en användare loggat in på systemet presenteras en kartbild där alla de användare som för närvarande är inloggade visas m h a positioneringsdata som skickas in från varje ansluten enhet.

Beroende på typ av uppdrag skall användaren sedan ha tillgång till ett antal olika tjänster som stöd för att genomföra sin uppgift. Några exempel på tjänster som erbjuds via systemet skulle kunna vara textkommunikation, ljudkommunikation eller tillgång till väderleksrapport över aktuellt område.
Målsättningen med detta projekt är att skapa ett kostnadseffektivt räddningsverktyg som främst riktar sig mot små och medelstora räddningsorganisationer. Projektet har också som mål att kunna erbjuda en flexibel arkitektur som skall kunna anpassas och utökas beroende på kund och situation. Genom att stödja informationsutbyte med liknande system har projektet även som målsättning att främja samarbete mellan de olika organisationer som deltar i arbetet vid en skadeplats.

Resultat: SkyView Rescue

Länk till Instrument Control 

Gaisler Research - Processorplattform för mottagare till Galileosat

Navigering med hjälp av satellitsystem används i flygplan, bilar, tåg och båtar och har på kort tid blivit en stor marknad. Satellitnavigering kommer att få en ännu bredare användning i framtiden när systemen utvecklas och blir mer tekniskt förfinade.

Biltrafiken har till exempel mycket att vinna på förbättrad positionsbestämning. Systemet ger bättre underlag för planering och övervakning inom t ex taxibolag och åkerier. Utryckningsfordon från polis, brandkår och ambulans får snabbare och exaktare uppgifter om destination och vägval. Det blir dessutom allt vanligare att dessa system också används i privata bilar, för navigering och vägvalsplanering. Vid införandet av Galileosat kommer det att uppstå ett stort behov av galileosatkompatibla mottagare för en rad olika tillämpningar. I dagsläget är merparten av all GPS mottagare utvecklade av, eller licensierade från amerikanska företag. För att bryta denna trend vid införandet av Galileosat är det viktigt att motsvarande kunskap och teknik utvecklas i Europa.

Marknaden för GPS-mottagare uppskattas till 150 miljarder kronor år 2008 (källa ABI research New York). Den största delen av denna marknad utgörs av mottagare avsedda för fordon. Från 2008 kommer en del av denna marknad att utgöras av galileosatkompatibla mottagare.

Den mikroprocessorplattform som utvecklas inom ramen för detta projekt gör det möjligt att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt utveckla anpassade mottagare för en rad olika Galileosattillämpningar. Liknande plattformar används idag för en rad olika tillämpningar, så som mobiltelefoner, GPS mottagare, motorstyrning i bilar etc. Plattformen kan ses som ett byggblock för tillverkare av satellitnavigeringssystem, som tillsätter sina egna systemspecifika byggstenar och sedan tillverkar hela funktionen som en enda kiselbricka.

Projektet går ut på att anpassa en egenutvecklad processor till navigationstillämpningar, och ta fram en komplett plattform för en galileosatmottagare. Plattformen skall vara speciellt lämpad för bil och flygplanstillämpningar.

En gemensam faktor för båda tillämpningarna är att väsentligt högre processorprestanda än motsvarande GPS plattform är nödvändig för att utnyttja Galileosats möjlighet till högre noggrannhet i positionsbestämmelse.

Länk till Gaisler Research 

NordNav Technologies - Hybrid Galileo / GPS programvarumottagare

Positionering och navigering är områden som visat tillväxt på över 20 procent per år det senaste decenniet. Trendanalyser visar på en ännu större tillväxt de närmaste 20 åren. De drivande krafterna bakom detta är att fler och fler konsumenter vill ha positionering och naivgering i sina vardagliga produkter såsom bilar, mobiltelefoner, etc., samt att företag och organisationer kan effektiviseras genom att hålla reda på olika objekts position. Satellitnavigering är odiskutabelt den teknik som är bäst lämpad för detta eftersom den ger en global täckning och användaren är inte beroende av någon stödjande infrastruktur på jorden.

NordNav Technologies tillverkar satellitnavigeringsmottagare och har en unik teknik där signalbehandlingen görs i programvara istället för det traditionella sättet i hårdvara.

Projetet ska leda till tre olika mycket konkreta produkter/delprodukter:

Deletapp 1: Galileo signalgenerator

Idag finns inga galileosignaler att tillgå, varken i ”rymden” eller genom simulatorer, eftersom alla specifikationer kring galileosignalen ännu inte är bestämda. Denna deletapp syftar till att, innan signaler finns tillgängliga, ta fram en signalgenerator för den Galileo signal som kallas ”Galileo L1 Open Service BOC (1,1)”. (Detta är den signal som kommer att användas på massmarknaden).

Den resulterande signalgeneratorn kommer senare att paketeras tillsammans med NordNavs RXX-serie mottagare och kommer på så sätt att bli en del i en produkt på marknaden. Kundnyttan ligger i att man med denna generator kommer att kunna få tillgång till Galileo signalen redan innan den finns tillgänglig i ”rymden”.
Deletapp 2: Hybrid Galileo/GPS programvarumottagare

Deletapp 2 kommer att inkludera möjligheten att ta emot och följa (”tracka”) den öppna signalen ”Galileo L1 Open Service” i NordNavs-RXX mottagare. Detta kommer därmed troligen att resultera i världens första kommersiellt tillgängliga Galileo/GPS hybridmottagare.

Kundnyttan ligger i att man med denna produkt kan börja arbeta med Galileo signalen redan innan den finns tillgänglig någon annanstans.

Deletapp 3: Inbyggd, Galileo förberedd, GPS programvarumottagare

Denna deletapp går ut på att anpassa NordNavs programvaruteknologi för inbyggda system/processorer så som DSP och Power PC system. Dessa system har helt andra krav än en PC platform i form av minnesutrymme, tillgänglig processorkraft samt strömförbrukning. Tilltänkta kunder är tillverkare av bilnavigeringsutrustning, handdatorer och i framtiden även mobiltelefoner. Kundnyttan ligger i att man får en väldigt kostnadseffektiv produkt (ner mot halva priset mot en traditionell hårdvarumottagare). Man får vidare flexibilitet i produkten som inte är tillgänglig med traditionell teknik och man har möjlighet att uppdatera programvaran när t.ex. galileosignalen finns tillgänglig.

Länk till NordNav Technologies 

Spacemetric -  Keystone

There is a clear and growing interest and usage of remotely sensed imagery. At the same time, the increased demand is exposing constraints and shortfalls in the existing processes and infrastructure for access to such imagery.

The overall aim of the Keystone project is to provide a next-generation technological platform in the form of a generic system for automated ordering, processing and delivery of orthoimage products. This will serve to boost Spacemetric’s sales of customised leading-edge remote sensing production solutions to the international market by:

  • Dramtically reducing manual intervention in the image supply process
  • Significantly reduce image delivery times
  • Replace the scene-based perspective with a user-based view
  • Enable much higher levels of overall customer service and customer satisfaction.

A demonstration of a working system is planned during the project. This will consist of a satellite tasking, data reception and orthoprocessing service to provide rapid turnaround of imaging requirements worldwide.

Spacemetric’s partner in the demonstration is the Swedish Space Corporation (SSC), specifically the Satellite Operations division that includes the Esrange ground station.

The technical solution is based on the image server developed in the MUIS2WMS project run by Spacemetric for the European Space Agency.

Länk till Spacemetric
 
 

Senast uppdaterad: 19 maj 2009