Köpstöd med hjälp av satellitdata för virkesköpare

Syfte


För att förse sina industrier med skogsråvara behöver SCA köpa virke av privata skogsägare. I dagens konkurrens om råvaran har SCA behov av ett hjälpmedel som underlättar och effektiviserar virkesköparnas arbete med att finna lämpliga bestånd.

Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera en metod för att finna lämpliga bestånd för slutavverkning och gallring utanför SCA:s egna skogsinnehav. 
 

Data och metoder

 
Det geografiska område som är aktuellt för projektet är Medelpads skogsförvaltning hos SCA. I projektet kommer SCA’s beståndsdatabas över området att användas.
De satellitdata som skall användas i första hand är och SPOT-4 eller 5. Beroende på metodik kommer 2-4 scener att användas.

Den avsedda metoden i detta projekt är en klusterbaserad analys av bildstatistik. Metoden som skall användas i detta projekt utgår från den befintliga beståndsdatabasen med dess register och gränser som träningsdata. Förutsättningen är att majoriteten av polygonerna är rätt avgränsade och har rätt beskrivning.

Utifrån satellitbildens spektralvärden grupperas pixelvärdena genom klustring. För varje kluster beräknas sedan värden för skogliga parametrar såsom volym och trädslagsblandning. Med hjälp av de spektrala egenskaperna och de skogliga parametrarna kan varje kluster klassas. Slutresultatet konverteras till vektorformat och läggs in i det befintliga köpsystemet.
 

Förväntade resultat

 
• Utveckla en metod för att finna och avgränsa intressanta köpobjekt utanför SCA skogsinnehav med hjälp av satellitdata.

• Testa och utvärdera metoderna mot fältdata och ortofototolkning.

• Implementera resultaten i SCA´s GIS-miljö.

• Utvärdera användbarheten för metoden för ett större användande
 

Projektlängd

 
År 2008.
 

Kontaktpersoner

 
SCA: Magnus Wikström, magnus.wikstrom@sca.com

Metria Miljöanalys: Aron Davidsson, aron.davidsson@lm.se
 

Senast uppdaterad: 20 maj 2009