Jordbruksverkets blockdatabas

Uppdatering av Jordbruksverkets blockdatabas med stöd av satellitdata

Bakgrund och syfte


Jordbruksverket äger och förvaltar en geografisk databas över Sveriges jordbruksmark kallad blockdatabasen. Ett jordbruksblock är ett sammanhängande markområde som har en relativt beständig indelning från år till år.

Blockdatabasen används på ett antal olika sätt:
– Vid administrationen av EU:s jordbruksstöd
– Analyser av jordbrukspolitikens miljöeffekter
– Forskningsändamål

Ca 80 000 bönder söker jordbruksstöd varje år. Ansökningarna skickas in till länsstyrelserna som sköter handläggningen. För att kontrollera arealuppgifterna i ansökningarna används blockdatabasen. Kontrollfrekvensen har de senaste åren ökat dramatiskt. Ökningen beror främst på att nya EU-regler införts där antalet fel som upptäcks i kontrollerna styr kommande års kontrollfrekvens.

Syftet med projektet är att producera underlag för uppdatering av blockdatabasen och därmed kunna höja dess kvalitet genom att avföra områden som inte är jordbruksmark.
 

Genomförande

 
Projektet drivs av Jordbruksverket i samverkan med Metria. Projektet är finansierat av Rymdstyrelsen och Jordbruksverket.

Metria har erfarenheter från tidigare arbeten med satellitdata från AWiFS (Advanced Wide Field Sensor) där det framgått att det går att kartera barrskogsplanteringar på tidigare jordbruksmark. Planteringar söks enbart inom de områden som omfattas av blockdatabasen. Även vattenfyllda våtmarker har visuellt kunnat tolkas i AWiFS-data. Därför bedöms möjligheterna vara goda att lyckas kartera nya planteringar och anlagda våtmarker. Dock är det okänt i vilket stadium planteringarna måste vara för att kunna upptäckas i satellitdata. Detta ska undersökas.

Arbetet genomförs i följande steg:

• Preparera indata.
• Bestämma vilken klassningsmetodik som ska användas.
• Utföra klassningarna med hjälp av den bestämda metodiken.
• Utvärdering av klassningarna.
• Rapportskrivning.

Testområden i två län i södra Sverige ska ingå i studien och förläggas till samma områden där kontroller med hjälp av satellitbilder skett av jordbrukarnas ansökningar sommaren 2007.
Det betyder att Jordbruksverket redan har SPOT-data samt högupplösande satellitdata från Quickbird och IKONOS från år 2007. De högupplösande data tillsammans med fältkontroller ska användas vid utvärdering av utvecklad metod.

Områden där studien ska bedrivas är runt Söderköping (ca 15 x 15 km:s ruta) i Östergötlands län och öster om Kinnekulle (ca 15 x 15 km:s ruta) i Västra Götalands län.
 

Förväntade resultat


Målet är att utveckla en metod där satellitdata kan nyttjas för att identifiera block som med hög sannolikhet huvudsakligen består av skogsplanterade ytor eller anlagda våtmarker. Resultatet ska bli ett vektorskikt som innehåller information om ytor som länsstyrelserna ska kontrollera och använda vid uppdatering av blockdatabasen.

Metoden kan komma att nyttjas i den just startade översynen (blockinventeringen) av jordbruksblocken, i en kvalitetssäkring av denna kartering och för att uppdatera blockdatabasen vart femte år i Sveriges större jordbruksområden och vart tionde år i övriga områden.
 

Kontakt

 
Jordbruksverket: Anders Forsberg (anders.forsberg@sjv.se)
Metria: Lars-Erik Gustafsson (lars-erik.gustafsson@lm.se)
 

Senast uppdaterad: 20 maj 2009