ENFORMAtools för ArcGIS


Syfte


ENFORMA är ett GIS-verktyg som bygger på förändringsanalys utav satellitdata från olika tidpunkter. Utvecklingen av verktyget startade 1997 med finansiering från EU:s fjärde ramprogram, Rymdstyrelsen samt flera andra mindre finansiärer. ENFORMA har senare introduceras på samtliga skogsdistrikt hos Skogsstyrelsen och används årligen operativt för att kartera alla skogsavverkningar, hyggen.

ENFORMA fokuserar mot kartering av förändringar i skogen och algoritmerna som har implementerats är anpassade efter detta, men det utesluter inte en användning även för andra samhällssektorer.
För en utbredd användning av satellitdataanalyser ute på skogsmarknaden behövs enkla verktyg med arbetsflöden och med funktioner som efterfrågas av skogsbolag och andra intressenter. Alla skogsbolag byter till ArcGIS-lösningar varför valet av systemmiljö är relativt enkelt.

Redan tidigare används några funktioner i den äldre versionen av ENFORMA hos skogsbolag (bland annat Holmen Skog), men här är det nödvändigt med ett plattformsbyte och att inkludera fler arbetsflöden. De funktioner i gamla ENFORMA som ska introduceras i ArcGIS är: röjnings- och gallringskartering samt skogsskadekartering.

Inom ramen för ESA GSE Forest Monitoring karterar nu Metria skogsavverkningar för Skogsstyrelserna i Storbritannien och Lettland. Uppdraget slutar under nästa år varför det känns naturligt att kunna erbjuda dem ett alternativ som detta tillägg till ArcGIS under 2008.
 

Data och metoder


Bakgrunden till denna idéutveckling är en överföring av ENFORMA funktionaliteter för skogbolag till ESRI ArcGIS miljö. Denna systemmiljö är ett krav hos flera skogsbolag för att kunna använda analyser av satellitdata. Det blir för komplicerat att komma ihåg en annan systemmiljö för analyser som genomförs under några veckor per år.

Att ha enkla arbetsflöden är viktigt för en breddad spridning och de arbetsflöden som har högst prioritet, är arbetsflöden för röjningskartering, gallringskartering och skogsskador.
 

Förväntade resultat

 
• Utveckla en ny version av ENFORMAtools för ArcGIS
• Genomförd marknadsföring av den nya versionen enligt plan
 

Projektlängd

 
År 2008.
 

Kontaktperson

 
Metria Miljöanalys: Aron Davidsson. aron.davidsson@lm.se
 

Senast uppdaterad: 20 maj 2009