Excloud

Cloud masks and tools for planning of large area image mosaics – EXCLOUD

Bakgrund och syfte

Projektets idé är att utveckla metoder och verktyg för att underlätta och förbättra avgränsningen av moln och molnskuggor i satellitscener som ingår i täckningen av stora områden, t.ex. den årliga SPOT-täckningen av Sverige. I en sådan täckning ingår ofta flera hundra scener. För att effektivisera och standardisera användningen av molnmasker på ett flexibelt sätt för planering av databeställning och för tillverkning av mosaiker över stora områden kan rätt anpassade metoder och verktyg innebära stora besparingar i arbete och tid samt förbättra kvalitén.
 
Fokus för projektet ligger på två delar; dels att underlätta skapandet av väl definierade molnmasker i flera versioner beroende på syftet med användningen av dessa i olika bearbetningssteg, dels ett verktyg som effektiviserar och underlättar planeringen av det pussel av scener och deras inbördes prioritetsordning som är det mest krävande steget vid produktion av satellitdatamosaiker. Även i de fall mosaikerna inte direkt kan användas för efterföljande analys och databearbetning så utgör detta steg en viktig grund för diverse tillämpningsprojekt för kartering av större områden eftersom scenplaneringen för ett sådant projekt kan utgå från resultatet för mosaiken.

Under 2007 har etableringen av ett nationellt satellitdataarkiv slutligen kommit till stånd. Under hösten har arbetet med arkivet konkretiserats men ännu återstår både tekniska och organisatoriska frågor att lösa. Satellitdataarkivet är en av de organisationer som direkt och indirekt är användare av resultaten. Förutom satellitdataarkivet också Skogsstyrelsen, som dock inte själva har genomfört mosaikarbete samt Metria, som utfört det praktiska arbetet med ritande av molnmasker och mosaikproduktion stora potentiella användare. 
 

Genomförande

 
Projektarbetet har delats in i två huvuddelar – metoder som underlättar tillverkning av molnmasker, som utförs av Metria samt utveckling av datamodeller och implementering av en prototyp som utförs av Spacemetric. Därutöver bidrar Skogsstyrelsen och Satellitdataarkivet aktivt med användarkrav och vid utvärdering av dataprodukterna. De implementerade verktygen kommer testas i full skala för produktion av stora mosaiker..
Förväntade resultat
Etta av resultaten från projektet är ett verktyg för klassning av moln och molnskuggor med förändringsanalys. Molnklassningsresultatet skall utgöra underlag som kan effektivisera det manuella arbetet att framställa molnmasker. En helt automatisk metod är dock inte realistisk utan målet är att reducera det manuella arbetet så långt möjligt.

Förutom tillverkning av molnmasker är det planeringen av vilka scener som skall användas och prioritetsordningen mellan dem som är det mest tidskrävande momentet vid framställning av stora heltäckande satellitbildsmosaiker.

Den serverlösning – Keystone Image Server - som Spacemetric byggt upp under ett flertal år är grunden för en implementering av dessa funktioner. För att möta behoven anpassas katalogfunktioner och datamodeller så att styrningen av transparens och hanteringen av alternativa masker som kan styra denna flexibelt är fokus för utvecklingen.

Tillsammans utgör dessa verktyg grunden för en effektiv hantering och förenklad analys av satellitdata över stora geografiska områden.
 

Kontaktpersoner

 
Mats Rosengren, Metria, 08-5799 7281, E-mail: mats.rosengren@lm.se

Lars-Åke Edgardh, Spacemetric, 08-5947 7080,E-mail:  lae@spacemetric.com
 

Senast uppdaterad: 20 maj 2009