Brandfältskartering-metoder och verktyg

Bakgrund och syfte

 
Miljömålen i skogen uppnås inte enbart genom att t.ex. skydda skogsmark från avverkning utan skogarna måste även skötas så att biodiversiteten bevaras och utvecklas. Naturvårdsbränningar är en sådan aktivitet som utförs för att gynna ett rikt biologiskt liv. Geografiska underlag som visar var det brunnit i skogen är en viktig faktor för att förbättra planeringen av naturvårdsbränningar i skogslandskapet. Idag är kunskapen om var skogen brunnit är otillräcklig.

Översiktlig och mer detaljerad information som visar var skogen brunnit innebär mer medvetna val av lämpliga områden och därmed bättre planering av kommande insatser samt bättre resultat för miljövård och biodiversitet än dagens situation. Inte minst i arbetet med hotade arter skulle planerade naturvårdsbränningar utifrån en mer komplett geografisk branddatabas vara en kraftfull åtgärd.

Myndigheter såsom Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har en roll att koordinera data och kunskap om brandfält. Tidigare initiativ för att åstadkomma detta har inte resulterat i kompletta databaser. Potentialen att åstadkomma en sådan med satellitdata är stor och med en årligen återkommande kartering med en upprepningsbar metod har man förutsättningar att åstadkomma en bra databas över brandfält där även kontrollerade bränder och planerade hyggesbränningar kommer med.

Syftet med projektet är att utveckla och implementera en lämplig metod för att operativt kartera brandfält med förändringsanalys från satellitdata med det långsiktiga målet att introducera en återkommande brandfältskartering i samband med den årliga hyggeskarteringen som utförs vid Skogsstyrelsen. Brandfältskarteringen ska kunna utföras i samarbete mellan Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen på regional nivå.
 

Genomförande

 
Projektet genomförs i samarbete mellan Metria, Länsstyrelsen i Dalarna och Skogsstyrelsen. Arbetet utförs i flera faser där inledningsvis några alternativa metoder för kartering av brandfält med förändringsanalys utvärderas och anpassas för en senare implementering i ENFORMA. En provkartering utförs och resultatet utvärderas i fält av personal från Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen.

Den utvecklade klassningsmetoden implementeras sedan i ENFORMA för att direkt kunna användas i Skogsstyrelsens operativa miljö för årligt återkommande hyggeskartering med satellitdatabaserad förändringsanalys. Verktyget skall sedan testas genom att personal från Skogsstyrelsen genomför en kartering av ett område för utvärdering av verktyget och metoden.
 

Förväntade resultat

 
Resultaten från projektet är dels en operativ metod för återkommande kartering av brandfält men också ett operativt verktyg för detta ändamål som är integrerat med Skogsstyrelsens miljö för hyggeskartering. Ambitionen är att projektet trots den ringa insatsen skall kunna nå hela vägen till en teknisk lösning för regelbunden brandfältskartering
Kontakter
Mats Rosengren, Metria, 08-5799 7281, mats.rosengren(a)lm.se

Jemt-Anna Eriksson, Länsstyrelsen Dalarna, 023-81245,
E-mail: jemt-anna.eriksson@w.lst.se

Lars Ambrosiusson, Skogsstyrelsen, 0250-595108,
E-mail: lars.ambrosiusson@skogsstyrelsen.se

 

Senast uppdaterad: 20 maj 2009