Mycket högupplösande satellitdata för övervakning av dynhabitat

Bakgrund och syfte


Naturvårdsverket och Länsstyrelserna har ansvar för miljömåls- och Natura-2000-uppföljningen. Ett flertal dynhabitat är av intresse för miljöövervakning och Natura-2000-uppföljning. Övervakningen av dessa habitat är dock mycket tidskrävande och är i vissa områden dessutom svårinventerade p g a den mosaikartade förekomsten av de olika habitaten. En metod baserad på klassificering av satellitbilder skulle på ett kostnadseffektivt sätt ge stora tidsvinster och dessutom en möjlighet att övervaka habitaten yttäckande över stora arealer, vilket inte är möjligt med dagens fältbaserade metoder (inventering längs transekter).
Projektets syfte är att utveckla en fältkalibrerad metod som utnyttjar mycket högupplösande satellitdata för övervakning av sydsvenska dynhabitat. Målsättningen är att kunna särskilja de olika habitat som urskiljs i nätverket Natura 2000. Vidare är det angeläget att kunna identifiera negativ vegetationsutveckling som t ex slyuppslag och förekomst av vresros, samt att kunna kvantifiera viktiga strukturer i habitaten som t.ex. naken sand.
 

Genomförande

 
Projektet drivs i samverkan med Länsstyrelsen i Halland och Naturvårdsverket. Projektets huvudstudieområde är Laholmsbukten där de olika dynhabitaten är väl representerade och en stor mängd fältdata och en QuickBird-registrering redan finns tillgängliga från en tidigare pilotstudie (Boresjö Bronge & Flodin, 2006). Föreliggande projekt omfattar en fördjupad analys av främst QuickBird-data för att finjustera framtagen klassningsmetodik och kalibrera beslutsgränserna för de klasser/habitat som kan särskiljas så att de blir optimerade för satellitbildsanalys, samt att vidareutveckla metoden för operationell användning
 

Förväntade resultat

 
Förväntade resultat är bl a:
• kalibrerad klassningsmetod,
• modifierade definitioner av dynhabitaten inom ramen för definierade EU-habitat,
• utvärderad och kvalitetssäkrad metod vad gäller återupprepbarhet och känslighet för väder och fenologi,
• kartering av några av Hallands viktigaste dynområden,
• användarutvärdering och rekommendationer för operationell tillämpning.
 

Kontakt

 
Vattenfall Power Consultant AB: Laine Boresjö Bronge,
08-739 70 45, laine.boresjo.bronge(a)vattenfall.com
Länsstyrelsen i Halland: Lars-Åke Flodín, 035-13 22 32,
lars-ake.flodin(a)n.lst.se
Naturvårdsverket: Johan Abenius, 08-698 12 90, Johan.Abenius(a)naturvardsverket.se

 

Senast uppdaterad: 25 maj 2009