Grönplaner med hjälp av satellitdata

Bakgrund och syfte


Många kommuner upprättar grönplaner och genomför ambitiösa inventeringar för att kunna planera kommunens verksamhet utifrån en gedigen kunskapsbas i frågor om rekreation, kultur- och naturvård. Syftet med projektet är att utveckla en satellitdatabaserad metodik för att på ett effektivare, säkrare och billigare sätt ta fram relevanta underlag för grönplaner. 
 

Genomförande


I projektet har vi identifierat ett antal typer av värdefulla områden som vi kommer att kartera där fokus ligger på generella biotopskyddsområden och värdefulla skogsbiotoper. Existerande information om värdefulla områden kommer att kombineras med karteringar från satellitdata (både högupplöst och mycket högupplöst) för att få fram ett underlag till grönplan. Både beprövad och mindre beprövad karteringsteknik kommer att användas.
Ekologigruppen AB driver projektet i samarbete med Metria Miljöanalys. Som referenskommuner i projektet deltar Österåker och Täby kommun.
 

Förväntade resultat

 
Centrala förväntade resultat är:

• Utvärdering av karteringar

• Kostnads/nyttoanalys

• Rekommendationer
 

Kontakt

 
Ekologigruppen AB: Per Collinder, per.collinder(a)ekologigruppen.se
 

Senast uppdaterad: 25 maj 2009