Övervakning av sjöar baserat på fjärranalys

Ett operationellt system för övervakning av sjöar baserat på fjärranalys

Bakgrund och syfte


Befintliga vattenkontrollprogram hos olika organisationer och företag har under många år gett ovärderlig information om vattenkvalitén i svenska sjöar. Denna information är baserad på fältprover från ett begränsat, både i tid och i rum, antal provpunkter. Med de ökade regionala, nationella och internationella krav och informationsbehov som finns är den befintliga informationen inte tillräcklig. Informationsvärdet och kunskapen kan ökas och förstärkas väsentligt genom att inkludera information från fjärranalysdata i övervakningsprogrammen. På senare år har en semi-analytisk modell utvecklats, som på ett mer automatiserat sätt ger koncentrationen av klorofyll, suspenderat material och lösta organiska ämnen baserat på satellitbilderna. Dessa tre parametrar ger tillsammans en bra bild av vattnets kvalitet. Metoderna för att få fram grundinformationen från satellitbilderna finns idag tillgängliga, med några mindre tillägg. Det som saknas är ett mer övergripande system, en teknisk lösning, för att på ett bra sätt överföra de resultat som forskningen gett till produkter som är av intresse för slutanvändarna. Problematiken består i att processeringen av satellitbilderna och tillämpningen av de utvecklade metoderna för att framställa vattenkvalitetsinformationen inte kan genomföras av slutanvändarna själva på ett enkelt sätt. Syftet med detta projekt är att med utgångspunkt från projektets slutanvändare utveckla en teknisk plattform för att lösa ovanstående problem och som skapar vattenkvalitetsprodukter som är användbara och möjliga att bearbeta, för intresserade organisationer och företag, samt att genomföra en testproduktion

Genomförande

 
Projektet drivs av SwedPower i samverkan med Uppsala Universitet, Vättern, Vänern och Mälarens Vattenvårdsförbund, Stockholm Vatten, Norrvatten och Naturvårdsverket. Projektet är finansierat av Rymdstyrelsen, Regionplane- och trafikkontoret, Naturvårdsverket, Stockholm Vatten och Vätterns och Mälarens Vattenvårdsförbund.
Projektet bedrivs huvudsakligen över Vänern, Vättern och Mälaren och kommer i första hand att använda sig av satellitdata från SeaWiFS-, MODIS- och MERIS-sensorerna (lågupplösande), vilka är utvecklade för vattenobjekt. Förutom dessa kommer data från någon typ av hög-medel upplösande sensor att användas för detaljstudier.
Bilderna kommer att bearbetas med algoritmer som tagits fram med hjälp av den semi-analytiska modellen för att få fram koncentrationer av klorofyll, suspenderat material samt lösta organiska ämnen. Dessa data kommer i sin tur att vidarebehandlas, i det system som ska utvecklas, för att få fram produkter som är anpassade till användarnas behov.
 

Förväntade resultat

 
•  En teknisk lösning inklusive produkter som på ett enkelt sätt kan användas inom  
   slutanvändarnas organisationer, både i form av bildprodukter och vidareförädlad       
   information
•  Vattenkvalitetsprodukter med direkt anknytning till användarnas behov, inklusive
   uppskattning av noggrannheten, tillgänglighet och kostnaden för de specificerade
   produkterna
•  Utvärdering av det definierade systemet och produkterna
 

Kontakt

 
Vätterns Vattenvårdsförbund: Måns Lindell, 036-39 50 53, mans.lindell@f.lst.se
Mälarens Vattenvårdsförbund: Lars Edenman, 021-19 51 58, lars.edenman@u.lst.se
Vänerns Vattenvårdsförbund: Agneta Christensen, 0501-60 53 85, agneta.christensen@o.lst.se
Stockholm Vatten: Christer Lännergren, 08-522 124 54, christer.lannergren@stockholmvatten.se
Norrvatten: Per Ericsson, 08-505 254 54, Per.Ericsson@norrvatten.se
Naturvårdsverket: Håkan Marklund, 08-698 14 06, Hakan.Marklund@naturvardsverket.se, samt Lena Tranvik, 08-698 14 88, Lena.Tranvik@naturvardsverket.se
SwedPower AB: Petra Philipson, 08-739 59 33, petra.philipson@swedpower.com
Uppsala Universitet: Niklas Strömbeck, , 0708-50 96 69, niklas.strombeck@ebc.uu.se
 

Senast uppdaterad: 25 maj 2009