Kartering av fjällvegetation

Kartering av fjällvegetation med hjälp av reflektanskalibrerade
SPOT-bilder och fältdata från NILS

Många myndigheter har idag behov av en ny aktuell fjällvegetationskarta. De vegetationskartor som idag finns tillgängliga över fjällområdet börjar vara gamla och saknar ofta detaljerade uppgifter om vissa betydelsefulla vegetationstyper. Behovet av att rapportera hur mycket kol som finns bundet i fjällbjörkskogen, uppföljning och övervakning av fjällområdena kopplat till det nationella miljömålet ”Storslagen fjällmiljö” och Natura 2000 samt rennäringens behov är några exempel där det behövs aktuella och detaljerade uppgifter om vegetationen i fjällen.

Syftet med projektets är därför att utveckla metoder som kan användas för en risktäckande kartering av fjällvegetationen. Den metod som tas fram baseras på en kombination av satellitdata från SPOT och provytedata från NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige). Arbetet är tänkt att utgöra ett första steg i utvecklingen av en produktionslinje där klassificeringen så långt som möjligt är automatiserad. Detta för att vegetationskartan skall kunna uppdateras så enkelt som möjligt och till en rimlig kostnad. Eftersom SPOT-bilderna endast täcker ett område på 60*60 km är det troligt att NILS-data från fler än en bild måste användas. För att detta skall vara möjligt kommer SPOT-bilderna att spektralt kalibreras med hjälp av en reflektanskalibrerad bild från TERRA MODIS eller SPOT VEGETATION.

Projektet utförs med finansiering från Rymdstyrelsen, SLU, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västerbotten. 
 

Kontaktperson

 
Heather Reese, Inst. för skoglig resurshushållning och geomatik, SLU, Umeå.
Tel: 090 - 786 84 85
E-post: heather.reese@resgeom.slu.se
 

  

Senast uppdaterad: 25 maj 2009