Fjärranalys för kommuner

Bakgrund och syfte

Projektidén är att introducera fjärranalys som en del i kommunens arbete rörande översiktlig kartläggning och övervakning av strandnära objekt. Syftet är att effektivisera kommunens arbete, höja kvalitén i resultaten och därmed spara tid och pengar.
Kommunen är enligt lag ansvarig för övervakning av skyddade strandzoner. Kontrollen av strandskyddsdispenser och anmälda byggen är ett mycket tidsödande arbete. Förhoppningen är att satellitdata kan användas för att förenkla och effektivisera detta.
Enligt lag ska också Översiktsplanen i en kommun uppdateras var fjärde år. För detta krävs att Översiktskartan, som ligger till grund för planen, uppdateras regelbundet. Översiktskartan innehåller idag en enkel marktypsinformation, i princip skog, öppen mark, vatten, byggnader och hårdgjorda ytor, men det finns behov av en mer detaljerad indelning, som att skilja mellan löv- och barrskog, ängs- och åkermark, samt lägga in nya hyggen och hårdgjorda ytor. 

Genomförande

 
Projektet är en fortsättning på det projekt, som startade under 2005, med samma fokus. Tanken är att involvera fler kommuner och satsa en större del av budgeten på att sprida kunskap om fjärranalys och tillämpningar inom kommunsektorn. En stor del av arbetet kommer att genomföras baserat på redan arkiverade hög- och mycket högupplösande satellitdata. Metodiken kommer att baseras på förändringsanalys samt klassning i satellitdata kombinerat med Svenska Marktäckedata och Översiktskarta.
Två pilotkommuner är knutna till projektet; dels Österåkers kommun som ingick i samarbetet under 2005 och dels Botkyrka kommun, som tillkommer i år.
 

Förväntade resultat

 
Det övergripande projektmålet är att introducera fjärranalys och satellitdataanvändning i kommunalt arbete.
Följande resultat förväntas inom projektet:
Ytterligare utvärdering av VHR satellitdata som beslutsunderlag för dispenser inom        strandskyddsområden.
Anpassa och implementera den valda metoden för att detektera förändringar i   strandskyddsområden i användarens miljö.
Vidareutveckla och utvärdera två metoder för uppdatering av marktäckeinformation i   översiktskartan, baserat på högupplösande satellitdata och SMD.
Testa ovanstående metoder i en eller flera kommuner.
Anordna en eller flera workshops för potentiella användare i anslutning till konferenser. Det första tillfället är Kartdagarna 2006 i Jönköping, 22-24 mars. Under hösten anordnas ett flertal seminarier/konferenser för riktade användargrupper. Ev. anordnas ytterligare workshop i anslutning till någon av dessa. 
 

Kontaktperson

 
Kontaktpersoner i projektet är:
För Österåker kommun: Joakim Schillén, 08- 540 813 78, joakim.schillen@osteraker.se
För Botkyrka kommun: Elisabet Argus, 08-530 613 73, elisabet.argus-langberg@botkyrka.se
För Metria Miljöanalys: Sara Wiman, 08-579 972 84, sara.wiman@lm.se
 

Senast uppdaterad: 25 maj 2009