Naturvärdeskarakterisering av grunda havsområden

Naturvärdeskarakterisering av grunda havsområden utmed Östersjökusten

Bakgrund

 
Östersjöns skärgårdar är världsunika och har en stor variation av livsmiljöer. Grundområdena hör till de mest värdefulla med ett rikt växt- och djurliv. Naturvärdena i vikar och grundområden och deras potential för fiskrekrytering beror framför allt av djupförhållanden, bottensubstrat, sammansättning och yttäckning av akvatisk vegetation samt hur exponerade de är för vågor och mänsklig påverkan. Fiskeriverket och Naturvårdsverket har ett gemensamt ansvar för att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Hav i balans” samt ”Levande kust och skärgård”. Information om grunda habitats utbredning, status och förändring är viktig för att kunna identifiera de områden som har störst betydelse för fiskbestånden, för fisket och för den biologiska mångfalden. Idag identifieras sådana områden framför allt genom fältinventeringar, vilka av kostnadsskäl endast kan täcka en mycket begränsad del av den svenska kusten. Dagens analyser saknar därför många gånger möjlighet att uppskatta utbredningen av värdefulla marina miljöer inom större sammanhängande områden.

Syftet med projektet är att undersöka hur satellitdata kan bidra med underlag för att klassificera och bedöma grunda undervattenmiljöers ekologiska värden, deras utbredning och möjligheten att identifiera viktiga lek- och uppväxtplatser för fisk. Målet är att testa olika metoder för att klassa djup och vegetationstäckning via data från satelliten SPOT-5. Detta kommer att göras i fyra olika områden i Östersjön för att bedöma möjligheterna att karakterisera grunda kustområden med en enhetlig metodik.  
 

Genomförande

 
Projektet genomförs under 2005-2006. Det baseras på erfarenheter och resultat från ett pilotprojekt som finansierades av Rymdstyrelsen under 2004. Under första året kommer olika metoder att testas för att klassificera djup, vegetationens täckning och sammansättning i Stockholms och Upplands skärgård. Under andra året verifieras gångbara metoder i ytterligare två områden, ett längre norrut och ett längre söderut. I metodutvecklingen ingår analyser och utvärdering av hur de erhållna klassningsresultaten kan samverka med andra geografiska dataset för att fånga upp grundområdenas rekryteringspotential för fisk, deras karaktär och särdrag.  
 

Förväntade resultat

 
Projektet förväntas ge svar på huruvida det finns möjlighet att från satellitdata, med omfattande geografisk täckning, erhålla jämförbar information om värdefulla kustmiljöer.
 

Kontakt

 
För Fiskeriverket: Peter Karås, 0173 – 46 468, peter.karas(a)fiskeriverket.se
För Naturvårdsverket: Cecilia Lindblad, 08 – 698 12 95, cecilia.linblad(a)naturvardsverket.se
För Metria: Sandra Wennberg, 08 – 579 972 88, sandra.wennberg(a)lm.se

 

Senast uppdaterad: 25 maj 2009