Implementering av en GIS-modell

Implementering av en GIS-modell som beskriver sambandet mellan älgbetning, älgstammens storlek och tillgängligt foder.

Projektbeskrivning 


Stora delar av landet har i dag en stor älgstam i förhållande till fodertillgången vilket leder till ett högt betestryck inom många områden. Det är därför viktigt att ha tillgång till verktyg som kan användas för att hitta en rimlig balans mellan älgstammens storlek, betestryck och fodertillgång. I ett tidigare projekt har en modell utvecklats som utifrån tillgänglig fodermängd och älgstammens storlek skattar den förväntade betesnivån. Modellen togs fram med hjälp av data från sju områden där älgstammen inventerats från helikopter. Eftersom flyginventeringsdata endast finns för begränsade områden kommer modellen att modifieras modell så att spillningsdata från Riksskogstaxeringen kan användas istället för direkta uppskattningar av älgstammens storlek.

Den GIS-modell som utvecklas beskriver älgbetningen inom ÄBINs (Älgbetningsinventeringens) delområden som en funktion av tillgängligt foder och antalet spillningshögar. Studien begränsas till norra Sverige där ÄBINs delområden har en storlek på 100 000 – 800 00 ha. För att foderskattningarna skall bli så tillförlitliga som möjligt skattas de genom att kombinera Riksskogs¬taxering¬ens provytedata med uppgifter från aktuella satellitbilder. I projektet ingår även att ta fram ett scenario för hur fodertillgången kommer att se ut i framtiden och hur det i sin tur påverkar betningen vid en viss storlek på älgstammen. Den framtagna modellen kommer att testas och utvärderas av Skogsstyrelsen och projektet ”Älgförvaltning i Örnsköldsviks kommun”.

Målet är med andra ord att utveckla ett praktiskt verktyg som kan ge svar på frågor som:

•   Hur stor älgstam är lämpligt för ett område, givet den tillgängliga fodermängden och ett
     acceptabelt betestryck?
•   Hur mycket älgfoder behövs för att hålla betningen på en acceptabel nivå med nuvarande
     storlek på älgstammen?
•   Vilket betestryck kan vi förvänta oss i framtiden med de skogliga åtgärder som planeras
     och som påverkar den framtida fodermängden, givet att älgstammens storlek är
     oförändrad?
 

Kontaktpersoner

 
Kontaktpersoner i projektet är:
För Skogsstyrelsen: Sven A Svensson, sven.a.svensson@skogsstyrelsen.se
För SLU: Mats Nilsson, mats.nilsson@resgeom.slu.se
 

 

Senast uppdaterad: 25 maj 2009