Fjärranalys för kommuner

Bakgrund och syfte

Inom projektet ”Fjärranalys för kommuner” har de första resultaten av ett samarbete mellan Metria Miljöanalys och Österåkers kommun presenterats. Projektet syftar till att introducera fjärranalys som en del i kommunens arbete rörande översiktlig kartläggning och övervakning av strandnära objekt. Målet är att effektivisera kommunens arbete, höja kvalitén i resultaten och därmed spara tid och pengar. De produkter och metoder som tagits fram lämpar sig för vidare exploatering och anpassning till andra kommuners behov.
 

Genomförande

 
Projektet genomfördes under 2005. En stor del av arbetet genomfördes baserat på redan arkiverade hög- och mycket högupplösande satellitdata. Metodiken baserades på förändringsanalys i kombination med klassning i satellitdata.
 

Resultat

Produkt

Två huvudsakliga produkter har hittills tagits fram:
- Uppdatering av Översiktskartan
- Stöd för övervakning av skyddade stränder

Översiktskartan

 

Österåkers översiktskarta består av sex mark-täckande ytklasser samt linje- och punktobjekt och vissa byggnader. De sex marktäckande klasserna är vatten, skog, öppen mark, våtmarker, bebyggelse och industriområden.
Antalet marktypsklasser i översiktskartan flerdubblas genom att kombinera kommunens egen översiktskarta med både Svenska Marktäckedata, klassning i nytagen satellitbild och förändringar mellan två satellitbilder i form av nya hyggen och bebyggelseområden.
Klassningen är objektbaserad vilket innebär att satellitbilden först segmenteras - delas in i små, inbördes homogena regioner, som sedan klassificeras regelstyrt. Annan information, som t.ex. ett hyggesskikt eller Översiktskartans masker, kan hanteras inom samma regelverk. Resultatet blir en uppdatering både vad gäller antalet klasser, nya hyggen och bebyggelseområden och ev. förändrade gränser.

Strandskydd

Som stöd för övervakning av strandskydd används satellitdata från flera tidpunkter och vedertagna metoder för att extrahera förändringar mellan dessa.. De satellitdata som främst lämpar sig för den detaljeringsgraden är IKONOS eller QuickBird med 1m/4m respektive 0.6m/2.4m upplösning.

Kommunen är enligt lag ansvarig för övervakning av skyddade zoner inom ett avstånd av 100-300m från kustlinje. Kontrollen av strandskyddsdispenser och anmälda svartbyggen är ett mycket tidsödande arbete. Idag genomförs fältkontroll objektsvis baserat på antingen klagomål från allmänheten eller via dispensansökningar. Projektet utvärderar om, och hur, mycket högupplösande (VHR) satellitdata kan användas för att förenkla och effektivisera kontroll och övervakning av strandskydd inom kommunen.
 
I figuren ovan visas hur förändringar kan identifieras med stöd av en kompositbild där flera spektralband från bilder från flera tidpunkter (2 i detta fall) sammanlagrats. Förändringar mellan tidpunkterna visas i klara färger medan oförändrade är grådaskiga. Olika typer av förändringar framträder i olika signalfärger. I detta fall visas t ex nytillkomna objekt i vatten med röd färg medan blått visar försvunna objekt

Kontaktperson

 
Metria Miljöanalys: Sara Wiman, 08-579 972 84, sara.wiman(a)lm.se
 

Senast uppdaterad: 25 maj 2009