Uppskattning av värdefulla kusthabitat i Östersjön

Uppskattning av värdefulla kusthabitat i Östersjön för rekrytering av fisk

Bakgrund och syfte


Fiskeriverket har ett nationellt ansvar för att förvalta fiskresursen så att den biologiska mångfalden bevaras och så en livskraftig ekologisk fiskerinäring kan utvecklas. Tillsammans med Naturvårdsverket har man ett gemensamt ansvar för att uppfylla miljökvalitetsmålen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

För att definiera och förvalta en hållbar utveckling av kustzonen behöver Fiskeriverket och Naturvårdsverket omfattande information kring habitat viktiga för fiskens lek och tidiga livsstadier samt kusthabitat enligt EU:s Habitatdirektiv. Detta inbegriper information om habitatens utbredning, status och förändringar däri. Satellitdata kan i detta sammanhang vara en viktig källa till information för att möjliggöra översiktliga analyser över större kustområden och därmed inlemmas i nationell, regional och lokal planering och strategier för bevarande och förvaltning av marina habitat.

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att erhålla information om siktdjup och vegetationstäckning i grunda vikar i Östersjön från satellitdata. Målet är att testa två metoder och utvärdera resultatet utifrån hur satellitdata kan användas inom det strategiska arbetet med att skydda den marina miljön och i en hållbar förvaltning av fiskresurserna. 
 

Genomförande

 
Projektet genomförs under 2004. Metoderna som ska testas är skattning av siktdjup samt vegetationskartering i grunda vikar. Studieområdet omfattar en SPOT- scen över Uppsala och/eller Stockholms län. Resultatet och dess användbarhet utvärderas av Fiskeriverket och Naturvårdsverket med hjälp av berörda aktörer inom andra myndigheter. Projektet avslutas med en workshop. 
 
 

Förväntade resultat

 
Resultatet från projektet förväntas ge en realistisk bild av möjligheten att använda satellitdata i arbetet med att uppskatta, klassificera eller övervaka skyddsvärda grundområden utmed Östersjöns kust.
 

Kontaktperson

 
Kontaktpersoner i projektet är:

För Fiskeriverket: Peter Karås, 0173 – 46 460, peter.karas@fiskeriverket.se

För Naturvårdsverket: Cecilia Lindblad, 08 – 698 12 95, cecilia.linblad@naturvardsverket.se

För Metria: Sandra Axelsson, 08 – 579 972 88, sandra.axelsson@lm.se
 
 

Senast uppdaterad: 26 maj 2009