Uppdatering av topografiska kartan

Uppdatering av topografiska kartan med stöd av satellitdata

Syfte och samverkan

I grundläggande geografisk kartdata över fjällen (1:100 000) redovisas fjällbjörkskog vilken baseras på tolkning av flygbilder som utfördes för ca 40 år sedan. I samband med produktionen av Svenska Marktäckedata upptäcktes att fjällbjörkskogen inte var fullständig och inte var korrekt tolkad i samtliga områden och att det under åren har skett förändringar inom denna klass.

Vid produktionen av Svenska Marktäckedata var det nödvändigt att se över topografiska kartans avgränsning av fjällbjörkskog. Detta skedde genom visuell tolkning med stöd av satellitdata (Landsat TM/ETM+), fjällvegetationskartan och vegetationskartan.

Syftet med detta projekt är att fastställa användbarheten av satellitdata för att uppdatera fjällbjörkskog och angränsande klasser i den topografisk kartan.

Projektet bedrivs av Lantmäteriet och finansieras av Rymdstyrelsen och Lantmäteriet.
 

Genomförande

 
Studieområde är kvartsrutorna 19D SV och 19D SO i Jämtland. Inom detta område pågår Lantmäteriets förstudie ”Ottsjön” (produktions- och kvalitetsfrågor för digital Terrängkarta i fjällen) samt att kartdatabaser och kartor i 1:50 000 (Terrängkartans fjällversion) skall framställas inom något år.

Övergripande tillvägagångssätt är:

Upprätta ett arbetsflöde och operatörs handledning för att uppdatera/kartera fjällbjörkskog och angränsande klasser) i topografiska kartan med stöd av bl.a. satellitdata

Genomföra uppdateringen/karteringen i testområdet

Utvärdera produkter och produktionsmetoder

 
 

Förväntade resultat

 
Det förväntade centrala slutresultatet är:
ett förslag som beskriver om/hur satellitdata kan ingå som indata vid uppdatering av markslag (fjällbjörkskog och angränsande klasser) i den topografisk kartan. 
 
 

Kontaktperson

 
Kontaktperson i projektet är:
Hans Aurell, Lantmäteriet, hans.aurell@lm.se (hans.aurell@lm.se)

 

Senast uppdaterad: 26 maj 2009