Snow Mapping

Snow Mapping for Improved Reservoir Inflow Forecasts Based on ENVISAT Data

Bakgrund och syfte

Inom vattenkraften genomförs prognoser avseende tillrinningen till regleringsmagasinen för snösmältningsperioden. Prognoserna genomförs vanligen med hjälp av konceptuella hydrologiska modeller som innehåller sub-modeller avseende snöackumulation och snösmältning. Vårflödesprognoser genomförs som en viktig del i planeringen av vattenkraftproduktionen en eller två gånger per månad perioden februari till maj. Inför dessa tillfällen och med syftet att erhålla bra prognoser kan det vara lämpligt att uppdatera de snötäcken som beräknats som interna variabler i de hydrologiska modellerna.

Det övergripande syftet med projektet är att ta fram metoder och koncept som kan förbättra informationen om snötäcket för uppdatering av hydrologiska modeller inför vårflödesprognoser. Detta avser såväl en bättre tidsmässig som geografisk upplösning. I projektet, som är tvärvetenskapligt, eftersträvas att ta fram ett koncept som sammanfogar fjärranalysen med operationell hydrologisk prognosticering.

Projektet drivs av SwedPower i samverkan med Vattenfall Vattenkraft och Vattenregleringsföretagen och är finansierat av Rymdstyrelsen och Elforsk AB.
 

Genomförande

 
I projektet utnyttjas fjärranalysdata från flera optiska sensorer (Landsat TM, Terra MODIS, Envisat MERIS) och radarsatelliter ( ERS-2 SAR, Envisat ASAR) för att kartera snöförhållanden och följa snöavsmältningens förlopp. Karteringsresultaten kalibreras mot snömätningar genomförda med georadar från helikopter för att kunna beräkna vatteninnehåll. Resultaten från den satellitbildsbaserade snökarteringen kommer också att användas för att kalibrera och förbättra den distribuerade hydrologiska modell som tagits fram vid SwedPower för att utveckla ett kraftfullt koncept för vårflödesprognosticering.

Under 2003 utvecklades en metod för snökartering, som kombinerar optiska satellitdata med radardata, som svarar mot användarnas behov av rumslig upplösning på 100-500 meter och en åtkomsttid på en-två veckor under avsmältningsperioden.

Under 2004 kommer utvecklingsarbetet att fokuseras på kalibrering av snöutbredningskartorna mot georadarmätningar för att erhålla vatteninnehåll. En verifiering av framtagen snökarteringsmetod genomförs också i ett nytt område.
 

Mål och förväntade resultat

 
Projektmålet är en operationell metod för snökartering baserad på fjärranalysinformation som tillsammans med snötaxering från georadar ska kunna ge input till distribuerad hydrologisk modellering för förbättrad vårflödesprognosticering.
 

Kontaktpersoner

 
SwedPower: Laine Boresjö Bronge, laine.boresjo.bronge@swedpower.com
Vattenfall Vattenkraft Vuollerim: Uno Kuoljok, uno.kuoljok@vattenfall.com
Vattenregleringsföretagen: Peter Kalla, peter.calla@vattenreglering.se

 
 

Senast uppdaterad: 26 maj 2009