Satellitdata i storskaliga modeller

Användning av satellitdata i storskaliga modeller för bullerutbredning

Projektet avser att undersöka möjligheterna att använda satellitdata och satellitdatabaserade produkter för att erhålla information om markens akustiska egenskaper (markimpedans). Detta ska ske genom att använda redan tillgängliga fjärranalysmetoder för att karakterisera markytan med avseende på vegetation, orografi, snötäcke, barriärer m.m. Denna information kombineras sedan med metoder för att modellera bullerspridning.

EU-direktivet 2002/49/EC, som berör bedömning och kontroll av omgivningsbuller, kräver att alla medlemsnationer kontrollerar och rapporterar miljöbuller kring viktigare urbana områden samt kring motorvägar, järnvägar och flygplatser. EU-projektet HARMONOISE (Harmonized Accurate and Reliable Methods for the EU directive on the assessment and management Of environmental NOISE) syftar till harmoniserade prediktionsmetoder inom Europa. I och med detta har intresset för att bedöma och modellera omgivningsbuller i samhället ökat.

Fördelen med att nyttja satellitdata med olika upplösning för bedömning av markimpedans är att man kan genomföra modelleringen i olika skalområden, beroende på bullerkällans naturomgivning och struktur, som t.ex. glesbygd, förortsbebyggelse eller tätort.

Såväl den tekniska användbarheten för metoden samt kostnadseffektiviteten kommer att utvärderas genom att använda modifierade satellitdataprodukter som indata till befintliga bullerspridningsmodeller.

Det data som kommer att användas som utgångspunkt är bl.a. GSD marktäckedata. Klasserna i GSD-datat kommer att få representera olika markimpedansklasser, och utifrån detta kommer modellerade resultat att jämföras med testmätningar av markimpedansen.

Efter den tekniska utvärderingen kommer den ekonomiska användbarheten utvärderas i samarbete med Banverket och Vägverket som kontinuerligt har behov av att kunna utföra modelleringar av bullerutbredningen kring bullriga miljöer såsom hårt trafikerade vägar, spårsträckor och industrier. 
Kontaktperson
Kontaktperson i projektet är:

Mårten Sohlman, Metria Kiruna.
Marten.sohlman@lm.se
Telefon: 0980-67026
 

Senast uppdaterad: 26 maj 2009