Mycket högupplösande satellitdata

Mycket högupplösande satellitdata för upptäckt av långsiktiga vegetationsförändringar på öppna mossar i södra och mellersta Sverige

Bakgrund och syfte

Naturvårdsverket och Länsstyrelserna har ansvar för att följa upp de nationella miljökvalitetsmålen, och också ansvar för att gynnsam bevarandestatus bibehållas inom de områden som ingår i Natura-2000-nätverket.

Forskning utförd av Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala Universitet, indikerar en pågående förändring av struktur och växtsammansättning på myrar som kan relateras till kvävedepositionen över landet. Under de senaste 50 åren har det ökande kvävenedfallet, i kombination med annan mänsklig påverkan, lett till minskad täckning av vitmossa och ökad täckning av kärlväxter på ombrotrofa myrar (myrar som får sin näring endast från nederbörden). Andra förändringar som observerats i södra och mellersta Sverige är en ökning av tall på myrarna och av gräs och halvgräs på magra vitmossdominerade kärr.

Kostnadseffektiva metoder för att upptäcka och övervaka dessa förändringar i ett regionalt perspektiv är av stort intresse för miljömåls- och Natura-2000-uppföljningen.

I ett pågående projekt med finansiellt stöd från Rymdstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborgs län, har en satellitbildsbaserad metod utvecklats för övervakning av förändringar i våtmarker. Denna metod är dock designad för att hitta ganska snabba förändringar som påverkat en mindre del av myrarna i ett område. För gradvisa förändringar som påverkar många myrar i en region behövs ett helt nytt koncept som också involverar kalibrering mot fältdata. Fältdata mäts dock normalt på en mycket detaljerad nivå och kan inte användas direkt för kalibrering av satellitdata. Objektiva metoder behövs därför som kan utgöra länken mellan detaljerade fältundersökningsprogram och satellitdata som Landsat TM eller SPOT, vilka möjliggör förändringsanalyser över stora områden. I detta sammanhang är mycket högupplösande data av intresse, både för detaljerad övervakning av vissa nyckelobjekt och som länk mellan fältdata och satellitdata med grövre upplösning.

Projektets syfte är att utveckla en metod som utnyttjar den höga detaljeringsgraden i mycket högupplösande satellitdata tvåfalt, dels för övervakning av förändringar i fält- och trädskikt i utvalda nyckelobjekt (vitmossdominerade myrar), dels för kalibrering av Landsat TM eller SPOT-data för regional analys av samma företeelser.
 

Genomförande

 
Projektet är ett 2-årsprojekt som drivs av SwedPower i samverkan med Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i Halland och Jönköpings län. Samverkan sker också med Avdelningen för växtekologi, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala Universitet. Projektet är finansierat av Rymdstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i Halland- och Jönköpings län.

Under första året genomförs metodutveckling för att länka detaljerade fältdata till mycket högupplösande satellitdata som i sin tur används för kalibrering av Landsat TM eller SPOT-data. Andra året genomförs en verifiering av resultaten, inkluderande en regional kartering över ett större område.
 

Förväntade resultat

 
Förväntade resultat 2004 är
framtagen metod för kartering av olika täckningsklasser (botten- fält- och trädskikt) på öppen mager myr i mycket högupplösande data som är kalibrerade mot fältdata,
preliminär utsaga om klassningsnoggrannhet och användbarhet,
preliminär utsaga om användbarhet för kalibrering av Landsat TM och SPOT-data. 
 

Kontaktpersoner

 
Naturvårdsverket: Johan Abenius, Johan.Abenius@naturvardsverket.se
Länsstyrelsen Hallands län: Lars-Åke Flodin, larsakeflodin@telia.com
Länsstyrelsen Jönköpings län: Yvonne Liliegren, yvonne.liliegren@f.lst.se
SwedPower: Laine Boresjö Bronge, laine.boresjo.bronge@swedpower.com
 
 

Senast uppdaterad: 26 maj 2009