Användardelen år 2004

Populärvetenskapliga beskrivningar av projekt som får stöd i användardelen år 2004.

 
Storskalig demonstration av CARABAS produktionslinje
Projek tet genomförs av: Dianthus i samarbete med SLU, FOI och Chalmers.
 
Uppskattning av värdefulla kusthabitat i Östersjön för rekrytering av fisk
Projektet genomförs av: Fiskeriverket och Metria Miljöanalys i samarbete med Naturvårdsverket.
 
Uppdatering av topografiska kartan med stöd av satellitdata 
Projektet genomförs av: Lantmäteriet och Metria Miljöanalys.
 
Satellite based remote sensing for monitoring of alpine dry heaths in the Swedish mountainous area
Projektet genomförs av: Länsstyrelsen i Jämtlands län i samarbete med Länsstyrelserna i Dalarna, Västerbotten och Norrbotten och Stockholms Universitet.
 
Användning av satellitdata i storskaliga modeller för bullerutbredning 
Projektet genomförs av: Metria Kiruna i samarbete med Sveriges provnings- och forskningsinstitut, Vägverket och Banverket.
 
Operationalisering av satellitdatabaserade metoder för övervakning av värdefulla naturtyper 
Projektet pågår 2003-2004 och genomförs av: Metria Miljöanalys, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Kalmar och Länsstyrelsen i Norrbotten.
 
Förbättrade metoder för förändringskartering i skog 
Projektet pågår 2004-2005 och genomförs av: Metria Miljöanalys och Skogsstyrelsen.
 
En effektiv implementering av övervaknings- och rapporteringsmekanismer för Vattendirektivet 
Projektet pågår 2004-2005 och genomförs av: Metria Miljöanalys.
 
Phosphorus load modelling based on MERIS data  
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys och SMHI.
 
Planering och kartering av flyktingläger  
Projektet pågår 2004-2005 och genomförs av: Metria Miljöanalys och UNHCR.
 
Utveckling av ett system för användning av GPS-data i operationella väderprognoser 
Projektet genomförs av: Onsala Rymdobservatorium, SMHI och Lantmäteriet.
 
Control and verification of nuclear site declarations
Projektet genomförs av: SKI och Metria Miljöanalys.
 
AFT Fjärranalys - Fjärranalysstöd till skogsdelen i den allmänna fastighetstaxeringen 
Projektet pågår 2003-2004 och genomförs av: Skogsstyrelsen, Riksskogstaxeringen, Riksskatteverket och SLU.
 
New tool for analysing the management of forest for the environment and the economy
Projektet genomförs av: Skogsvårdsorganisationen i samarbete med SLU.
 
Fodertillgång, älgstammens storlek och betesskador i Norra Sverige (BÄB-Sat)
Projektet genomförs av: Skogsstyrelsen i samarbete med SLU.
 
Utveckling av Renbruksplan för fyra samebyar i Sverige
Projektet pågår 2003-2004 och genomförs av: Skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten, Skogsvårdsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Samebyarna Tossåsen, Vilhelmina Södra, Östra Kikkejaure och Sirges, SLU, Statens Fastighetsverk, Sveaskog AB och Allmänningarna i Norrbotten.
 
Satellite remote sensing tools for the Swedish forest administration 
Projektet pågår 2003-2004 och genomförs av: SLU och Skogsvårdsorganisationen.
 
Monitoring changes in the forest landscape using multi-temporal satellite data and field data from the Swedish NFI
Projektet genomförs av: SLU och Riksskogstaxeringen.
 
Software system for operational ice management
Projektet pågår 2003-2004 och genomförs av: SMHI och Carmenta AB.
 
Block adjustment of satellite imagery
Projektet genomförs av: Space Metric i samarbete med Metria Kiruna.
 
Snow Mapping for improved reservoir inflow forecasts based on Envisat data
Projektet genomförs av: SwedPower och Elforsk.
 
Mycket högupplösande satellitdata för upptäckt av långsiktiga vegetationsförändringar på öppna mossar i södra och mellersta Sverige
Projektet genomförs av: SwedPower, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna i Jönköping och Hallands län.
 
A satellite based water quality monitoring system for lakes Vättern and Vänern
Projektet pågår 2003-2004 och genomförs av: Uppsala Universitet, Karlstads Universitet, Naturvårdsverket och Vätterns och Vänerns vattenvårdsförbund.

 

Senast uppdaterad: 20 maj 2009