Satellitdata för övervakning av våtmarker

Satellitdata för övervakning av våtmarker

Bakgrund och syfte

I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Ett av miljökvalitetsmålen är ”Myllrande våtmarker” för vilket anges att ”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden” (Se Naturvårdsverket )

Natura 2000 utgör ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden och skapades för att hejda utrotningen av växter och djur och för att bevara deras livsmiljöer för framtiden. Inom Natura-2000-uppföljningen finns ett flertal myrhabitat definierade för vilka nationella bevarandemål uppställts och parametrar definierats för att det ska vara möjligt att övervaka att gynnsam bevarandestatus bibehålls.

För att kunna uppfylla de nationella och regionala miljömålen samt Natura-2000-uppföljningen behöver Naturvårdsverket och Länsstyrelserna kostnadseffektiva metoder som kan producera jämförbara resultat vid återkommande tillfällen. Satellitbilder är i detta sammanhang av stort intresse då de möjliggör återkommande aktuella analyser av både våtmarksvegetationen själv och ingrepp i omgivningen. Tekniken innebär också att heltäckande homogena och jämförbara resultat simultant kan produceras kostnadseffektivt över större regioner.

Projektets syfte är att ta fram ett satellitbildsbaserat koncept för övervakning och uppföljning av förändringar i våtmarker. Målet är att utveckla en metod som kan användas för både regional och nationell uppföljning av tillståndet i våtmarkerna.

Projektet drivs av SwedPower i samverkan med Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Jönköping och Norrbottens län. Projektet är finansierat av Rymdstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborgs län.

Genomförande

 
Metodutveckling och test av framtagen metod genomfördes under 2002 inom två försöksområden i Dalarna och Gävleborgs län. Tillämpning av utvecklad metod skedde i större skala under 2003 då förändringsanalys genomfördes över större delen av dessa län. Vidare genomfördes också kompletterande analyser i Norrbotten och Jönköpings län för att få en utökad verifiering av metodens användbarhet i ett nationellt perspektiv. Resultatet över Dalarna och Gävleborgs län utvärderades under hösten 2003.

Projektet slutförs under 2004 med utvärdering av resultaten i Norrbotten och Jönköpings län samt användarutvärdering och specificering för operationalisering.
 

Resultat 2003

 
Förändringar som kan urskiljas på öppna myrar inkluderar ökad biomassa/igenväxning samt förändring av bottenskiktet (kalkningseffekter, uttorkning p g a dikning, bottenskiktet skyms av förtätat starrskikt).

Detektering av ökad biomassa/igenväxning kan göras med mycket hög säkerhet (> 90 % tillförlitlighet i producerad förändringsinformation). Dessa förändringar är också relativt okänsliga för vädervariationer och registreringstidpunkt.

Detektering av förändringar i bottenskiktet är mer osäker då förändringsindikation också erhålles vid extrem torka. För tillämpning behövs kontroll av vädret.

Förändringsinformation kan produceras med en minsta karteringsenhet på 0.5 ha.
 

Projektlängd

 
Projektet genomförs under 2002-2003
 
 

Kontaktpersoner

 
Naturvårdsverket: Johan Abenius, Johan.Abenius@naturvardsverket.se
Länsstyrelsen Dalarnas län: Jemt Anna Eriksson, jemt-anna.eriksson@w.lst.se
Länsstyrelsen Gävleborgs län: Olle Kellner, olle.kellner@x.lst.se
Länsstyrelsen Jönköpings län: Yvonne Liliegren, yvonne.liliegren@f.lst.se
Länsstyrelsen i Norrbottens län: Bengt Landström, Bengt.Landstrom@bd.lst.se
SwedPower: Laine Boresjö Bronge, laine.boresjo.bronge@swedpower.com
 
 

Senast uppdaterad: 28 maj 2009