Nyckelbiotopsinventering

Satellitdata för kompletterade Nyckelbiotopsinventering

Syfte

 
Syftet med projektet är att identifiera nyckelbiotoper möjliga att kartera med stöd av satellitdata samt indikera hur karteringen kan göras.

Projektet bygger på ett sedan tidigare väl fungerande samarbete mellan Skogsvårdsstyrelsen i Norrbotten och Metria Miljöanalys.
 

Metodik

 
Genom ett systematiskt arbete med bland annat fjärranalys och andra geografiska databaser kan den första fasen med utsållning av kandidater till vissa typer av nyckelbiotoper ge en bättre täckning och ett mer objektiv sökprocess.

Ett lämpligt angreppssätt är att först analysera de olika typerna av nyckelbiotoper i en grupp med kompetens på såväl nyckelbiotopsinventering som fjärranalys/gis för att få fram vilka typer som kan vara möjliga att ta fram kandidater till. Därefter väljs ett område med tillgång till redan identifierade nyckelbiotoper samt de fjärranalysdata och geografiska databaser som bedöms relevanta. Materialet analyseras sedan med lämplig metod som t ex kan vara neurala nätverk eller klassificering.
 
 

Mål och förväntade resultat

 
Under 2003 är projektets mätbara mål att:
Beskriva nyckelbiotoper samt nyckelbiotopsinventeringen
Sammanfattning i hur satellitdata kan användas för att kartera de olika nyckelbiotoperna
Identifiera vidare utvecklings/implementeringsinsatser för att komplettera nyckelbiotopsinventeringen med satellitteknik 
 

Kontaktpersoner

 
Kontaktpersoner i projektet är:

För Skogsvårdsstyrelsen i Norrbotten: Johan Eriksson, 0920-24 20 29, johan.eriksson@svsbd.svo.se

För Metria Miljöanalys: Conny Jacobson, 08-579 972 90,  conny.jacobson@lm.se
 

Senast uppdaterad: 28 maj 2009