AFT Fjärranalys

- Fjärranalysstöd till skogsdelen i den allmänna fastighetstaxeringen

Vid taxeringen av skogsfastigheter används bland annat information om virkesförråd och trädslagsfördelning. Taxeringen är huvudsakligen en registerbaserad taxering, där markägaren kompletterar och kontrollerar uppgifter som skattemyndigheterna tillhandahåller.

En viktig grund för värderingen är en bedömning av hur respektive fastighets egenskaper avviker från genomsnittet i det värdeområde den är belägen inom. Sverige är uppdelat i 312 sådana värdeområden. Dessa områden är för små för att tillförlitlig statistik ska kunna erhållas direkt från enbart Riksskogstaxeringens provytedata. Att sambearbeta fjärranalysdata med Riksskogstaxeringens uppgifter är sannolikt ett lämpligt sätt att öka tillförlitligheten för den skogliga statistiken på värdeområdesnivå, åtminstone för de variabler som är korrelerade med fjärranalysdata. Sambearbetningen kan göras på olika sätt. Inom projektet kommer statistik per värdeområde att sammanställas för större delen av landet genom summering av data från ”kNN-Sverige” databasen. Detta är en nära rikstäckande databas med skoglig information i rutor om 25*25 m som under år 2002 och 2003 tas fram av SLU med finansiering från bl.a. SNV, Skogsstyrelsen och RESE-programmet. Inom delar av Västerbottens län och Jönköpings län, kommer dessutom poststratifiering att provas som en alternativ metod. Vid poststratifiering används satellitbilden för att dela in värdeområdena i delområden (strata). Genom att koppla provytorna till dessa delområden får de bättre och mer realistiska vikter jämfört med om skattningen endast baserats på fältdata, vilket i sin tur leder till en högre skattningsnoggrannhet. De framtagna värdena kommer att jämföras med länsmedelvärden från Riksskogstaxeringen.

I ett senare skede av projektet undersöks möjligheten att använda kNN-data som sammanställts för större fastigheter som stöd vid granskningsarbetet vid den allmänna fastighetstaxeringen av lantbruksenheter 2005.

Projektet leds av Skogsstyrelsen, med Fjärranalysavdelningen, SLU, Umeå som utförare av större delen av det tekniska arbetet. Projektet medfinansieras av Riksskatteverket. I styrgruppen ingår representanter för Skogsstyrelsen, Riksskatteverket, Lantmäteriet och SLU.
 

Kontaktpersoner 

 
Kontaktpersoner i projektet är:

För Skogsstyrelsen: Sven A Svensson,  sven.a.svensson@svo.se
För SLU: Mats Nilsson,  mats.nilsson@resgeom.slu.se
 

Senast uppdaterad: 28 maj 2009