Användardelen år 2003

Populärvetenskapliga beskrivningar av projekt som får stöd i användardelen år 2003.

 
Inköpsstöd för sågverk 
Projektet genomfördes av: Metria Miljöanalys och SÅGAB
 
Phosphorus load modelling based on MERIS data 
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys och SMHI
 
Produktionssystem för 3D stadsmodeller
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys
 
Planning and monitoring of refugee camps 
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys och UNHCR i samarbete med SIDA och UD
 
Operationalisering av satellitdatabaserade metoder för övervakning av värdefulla naturtyper
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Kalmar och Länsstyrelsen i Norrbotten
 
Identifiering av avvikelser och felaktigheter i stora skogliga beståndsdatabaser med satellitdata
Projektet genomförs av: Metria Miljöanalys, Holmen Skog AB och SLU
 
WFD-REMGIS – fjärranalys och GIS för genomförandet av Ramdirektivet för vatten
Projektet genomfördes av: Metria Miljöanalys, Naturvårdsverket, SLU och Länsstyrelsen i Dalarna
 
Utveckling av ett system för användning av GPS-data i operationella väderprognoser
Projektet pågår år 2002-2003 och genomförs av: Chalmers, SMHI och Lantmäteriet
 
AFT Fjärranalys - Fjärranalysstöd till skogsdelen i den allmänna fastighetstaxeringen
Projektet genomförs av: Skogsstyrelsen, Riksskogstaxeringen, Riksskatteverket och SLU
 
Satellitdata för kompletterande nyckelbiotopsinventering
Projektet genomförs av: Skogsvårdsstyrelsen i Norrbotten och Metria Miljöanalys 
 
Utveckling av Renbruksplan för fyra samebyar i Sverige
Projektet genomförs av: Skogsvårdsstyrelsen i Västerbotten, Skogsvårdsstyrelsen i Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Samebyarna Tossåsen, Vilhelmina Södra, Östra Kikkejaure och Sirges, SLU, Statens Fastighetsverk, Sveaskog AB och Allmänningarna i Norrbotten
 
A national system for deriving unbiased forest statistics for large areas combining remote sensing data and field data
Projektet genomförs av: SLU, Energimyndigheten och Riksskogstaxeringen
 
Satellite remote sensing tools for the Swedish forest administration
Projektet genomförs av: SLU och Skogsvårdsorganisationen
 
Accurate navigation of AVHRR data at high latitudes 
Projektet pågår år 2002-2003 och genomförs av: SMHI och Försvaret
 
Software system for operational ice management
Projektet genomförs av: SMHI och Carmenta AB
 
Snow Mapping for improved reservoir inflow forecasts based on Envisat data
Projektet genomförs av: SwedPower och Elforsk
 
Satellitdata för övervakning av våtmarker
Projektet genomförs av: SwedPower, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Dalarna och Länsstyrelsen i Gävleborgs län
 
A satellite based water quality monitoring system for lakes Vättern and Vänern
Projektet genomförs av: Uppsala Universitet, Karlstads Universitet, Naturvårdsverket och Vätterns och Vänerns vattenvårdsförbund

 

 

Senast uppdaterad: 20 maj 2009