Värdefull natur

Beskrivning och uppföljning av värdefull natur med satellitdata och GIS

Bakgrund och syfte 

 
Uppbyggnaden pågår av ett nationellt och regionalt system för miljöövervakning av vardagslandskapet och av områden med höga naturvärden. Detta system skall även uppfylla de krav som ställs inom FN:s konvention om biologisk mångfald och EU:s naturvårdsdirektiv.

Arbetet att fastställa strategi och metoder som gör det möjligt att bedriva operativ uppföljning av bevarandestatus i värdefull natur bedrivs och koordineras av Naturvårdsverket. Uppföljningssystemet för Natura 2000 planeras att vara i drift 2004.

Syftet med detta projekt är att till miljöövervakning bidra med satellitdatabaserade metoder som gör det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva operativ uppföljning av tillståndet i värdefulla naturtyper med fokus på Natura 2000 områden. 
 

Organisation och finansiering

 
Projektet har genomförts av Metria Miljöanalys, Länsstyrelsen i Kalmar och Länsstyrelsen i Norrbotten. Naturvårdsverket och Länsstyrelserna har utgjort kravställare. Arbetet har finansierats av Rymdstyrelsen, Naturvårdsverket och LIFE-Nature. 
 

Genomförande

 
Baserat på användarbehov och en möjlighetsstudie valde användarna följande naturtyper mot vilka projektet har bedrivits:
västlig taiga (Natura 2000 kod 9010) i Norrbottens län,
ädellövskog i Kalmar län
aapamyrar (Natura 2000 kod 7310) i Norrbottens län
hävdberoende mark på Öland i Kalmar län.
Rapportering från dessa delprojekt har skett separat. Läs en  informationsskift som ger en samlad bedömning av användbarhet av satellitdata för beskrivning och uppföljning av värdefull natur.
 
 

Kontaktpersoner

 
Naturvårdsverket: Johan Abenius, johan.abenius@environ.se

METRIA Miljöanalys: Eva Ahlcrona,  eva.ahlcrona@lm.se
 

Senast uppdaterad: 28 maj 2009