Satellitdata för skogsbruk

Syfte och samverkan

Sveaskog är ett statsägd skogsbolag med skog över stora delar av landet. Skogsinnehavet är cirka 900 000 hektar varav 80% brukas kommersiellt. Nyligen har Sveaskog köpt skogsbolaget AssiDomän vilket gjort bolaget än större.

Syftet med projektet är att introducera satellitdata som stöd i skogbruksplaneringen hos Sveaskog. Satellitdata ska inkluderas i deras GIS-miljö och ska användas för operativ planering av skogsbruksåtgärder.

Samverkan i projektet sker mellan Metria och Sveaskog. Sveaskog ansvarar för användarkrav och utvärderar resultatet samt koordinerar detta med andra aktiviteter inom GIS-området inom bolaget. Nyligen har Sveaskog köpt in satellitdata över huvuddelen av skogsinnehavet. Till arbetsuppgifterna för Sveaskog ingår även att beskriva hur satellitdata och tillämpningar kan komma in i den operativa verksamheten under projektets slutfas. Mer information om Sveaskog finns på deras hemsida, www.sveaskog.se.

Metria ansvarar för projektledning, metodutveckling och anpassning av resultat till Sveaskog.

Tillvägagångssätt

 
Introduktionen av satellitdata inom Sveaskog inkluderar demonstrationer och support kring datahantering. Visuell tolkning parat med fältbesök visar hur data kan användas tillsammans med övriga GIS-databaser. Som komplement till fältbesök finns även all skogsdata som kan fungera som referensdata både för tolkning och vidare utveckling.

Vidare metodutveckling bygger vidare på tidigare erhållna resultat vid Metria. Det som ska karteras är framförallt yngre skog där den bästa kopplingen mellan satellitdata och fältdata erhålls.

Röjning i ungskog karteras idag i bilddata genom att man kombineras beståndsregistret med bilddata och bland skog mellan 5-15 år identifieras skog med hög IR. Detta identifierar dock inte täta barrföryngringar och för att komma åt detta ska en multitemporal studie göras där utvecklingen av skogen studeras spektralt och en kompletterande metod utvecklas.

För att upptäcka behov av första gallringar kan skogens tillväxt utnyttjas. Även i detta fall ska satellitdata från olika tidpunkter användas. Beståndsdata ska användas för att avgränsa områden samt de åldersintervall som kan komma ifråga, från cirka 25 till 50 år.

Karteringarna av potentiella områden för skogbruksbehov utförs på satellitdata med en upplösning på 10-30 meter. För den mer detaljerade planeringen ska satellitdata med en upplösning på 1-4 meter utvärderas.

Som referensdata används de skogliga data som finns insamlade. Dessutom förutses en ytterligare insamling av fältdata behövas för kalibrering av utvecklingsarbetet. Den skogliga fältpersonal som utför planeringen idag ska utvärdera utvecklad metodik. En kostnad/nytta analys ingår även som del i en summering av projektet.
Förväntade resultat
Målet för projektet är att kunna introducera satellitdata och anpassade metoder för att effektivisera planering av skogsbruksåtgärder. Sveaskog ska efter projektet vara väl bekanta med satellitdata samt ha insikt i hur det skulle kunna bidra till skoglig planering. Dessutom ska:

• Dokumenterad metodutveckling för kandidater till skogliga åtgärder utföras

• Resultat utvärderas i fält

• Utvärdering av VHR-satellitdata för detaljerad planering

• Kostnad/nytta analys för introduktion av satellitdata i Sveaskog

Projektlängd

 
Projektet löper under 2002.

Kontaktpersoner

 
Metria Miljöanalys Erik Willén, erik.willen@lm.se 
Sveaskog Eddie Runsten, eddie.runsten@sveaskog.se
 
 

Senast uppdaterad: 28 maj 2009