Internationella missioner och fjärranalys

Syfte och samverkan

Den förändring av det svenska försvaret som nu genomförs – från invasionsförsvar till insatsförsvar - innebär en uppbyggnad av förband med stor rörlighet och hög teknisk kvalitet, och där man genomför insatserna integrerat mellan olika enheter och internationella organ. Samtidigt medför det förändrade omvärldsläget med, nya hot- och riskbilder, krav på ett försvar med hög tillgänglighet och förmåga till snabba och flexibla insatser även internationellt.

En av de, för svensk försvarspolitik, viktigaste slutsatserna från det senaste årets internationella utveckling har varit att snabbt stärka Sveriges förmåga att bidra till den europeisk krishantering. De resurser som därvid ska användas i internationell verksamhet måste vara såväl flexibla som effektiva.

En avgörande faktor för att kunna skapa denna flexibilitet är insatsförbandens tillgång till korrekt, aktuell och relevant geografisk information över missionsområdet.

Projektets syfte är att identifiera, beskriva, exemplifiera och utvärdera hur satellitdata och fjärranalys i kombination med förbandens existerande eller framtida informationssystem kan skapa flexibla möjligheter till förberedelser och genomförandet av internationella missioner. 
Tillvägagångssätt
Efterfrågade informationstjänster och testprodukter definieras i samråd med Försvarsmakten. Dessa produkter kommer i många fall att bestå av en kombination av tillgängliga kartdata, tillgängliga databaser på exempelvis Internet samt olika typer av satellitdata. Den informationstjänst som definieras ska illustrera flera olika nivåer i framställnings- och förädlingsgrad. Typexempel på produkter som skulle kunna vara aktuella är:

• Översiktliga geografiska underrättelser.

• Strategisk översiktsinformation kompletterad med bilddata.

• Operativ kartinformation baserad på satellitdata.

• Olika typer av ’skräddarsydd’ taktisk detaljinformation.

Förväntade resultat


Projektet ska resultera i beskrivningar av vilka tjänster och produkter det är möjligt att ta fram inom vissa tidsintervall, men framför allt vilken verksamhet och vilka rutiner som är nödvändiga att utforma för att få fram denna information till insatsförbanden:

• I samråd med Försvarsmakten identifiera de verksamheter där fjärranalysen har störst kostnadseffektivitet

• Ta fram 2-4 olika informationstjänster eller produkter som efterfrågas av de internationella insatsförbanden

• I detalj beskriva hur denna information kan genereras och integreras i Försvarsmakten. Beräkna vilka leveranstider som är realistiska och vilka rutiner och investeringar som krävs för att ta fram respektive informationstjänst

• Genomföra en sammanställning av användarnas utvärdering av dessa testprodukter företrädesvis inom ramen för en internationell övning.
Projektlängd
Projektet löper under 2002.
Kontaktperson
Metria Miljöanalys Torbjörn Rost  torbjorn.rost@lm.se
 
 

Senast uppdaterad: 28 maj 2009