Dam Risk Management Activities

Remote Sensing for Baseline Mapping and Updating of Dam Risk Management Activities

Bakgrund och syfte

Den övergripande projektidén är att utveckla ett system som förser dammägare och myndigheter (samhället) med relevant, noggrann och aktuell information för områden som riskerar översvämmas vid dammbrott. Utgångspunkten för att beräkna dessa riskområden är dammbrotts- och flodvågsberäkningar. Frågeställningarna i projektet innebär att både fjärranalysmetoder och hydrauliska metoder kommer att tillämpas. Från fjärranalyssynpunkt innebär detta ett för svenska förhållanden nytt tillämpningsområde med fokus på dammsäkerhet, beredskapsplanering och hydraulisk beräkningsmetodik.

En central del av projektet innebär att matcha informationsbehovet från hydraulisk sida vad gäller klassning och upplösning som kan erbjudas från fjärranalysmetoden baserad på Landsat TM. En sådan specialanpassad spatiell information bedöms ge ett förbättrat underlag för både 1- och 2-d hydrauliska beräkningsmetoder. För räddningsplanering handlar det om att få fram bättre översvämningskarteringar, vidare behövs aktuell information över bebyggda områden, t ex nya hus, vägar och annan infrastruktur. Framtagande av visualiseringsprodukter som beskriver tänkbara scenarios är också viktiga för beredskapsplanering. Projektet genomförs i samverkan med ELFORSK som också delfinansierar projektet, med bl.a. Vattenfall AB och Svenska Kraftnät som intressenter. 

Genomförande

 
Projektet är tvärvetenskapligt då den knyter ihop fjärranalysen med hydraulisk modellering och beredskapsplanering. Metodutvecklingen för fjärranalys år 2002 består i huvudsak av två delar; 1) metodutveckling och framtagning regional information över dalgången baserad på Landsat TM eller SPOT data för förbättrad hydraulisk modellering, 2) metodutveckling för framtagning av detaljerad information samt visualisering över kritiska områden baserad på IKONOS data för förbättrad beredskapsplanering. I projektet ingår också att beakta olika lösningar för informationsdelning ur ett räddningsplaneringperspektiv. Inom ramen för den hydrauliska metodiken genomförs bl a en utvärdering av metoder för bestämning av hydraulisk råhet, jämförande beräkningar med olika typer av indata samt bestämning av kritiskt område i lokal skala. 

Förväntade resultat

 
Projektet förväntas förbättra underlaget för flodvågsberäkningar och beredskapsplanering. Resultaten kommer att presenteras i en projektrapport och vid ett lämpligt seminarium.

Projektlängd

 
Projektet är planerat att genomföras under 2002-2003.
Kontaktpersoner
Kjell Wester (SwedPower) Fjärranalys: kjell.wester@swedpower.vattenfall.se

Claes-Olof Brandesten (SwedPower) Dammsäkerhet, Hydrologi: claesolof.brandesten@swedpower.vattenfall.se
 
 

Senast uppdaterad: 28 maj 2009