Nation-wide satellite data coverage

 Customer support tools for planning and delivery of nation-wide satellite data coverage

 

Programmets utseende

Vid användning av satellitdata för kartläggning av större geografiska områden uppstår det ofta svårigheter med att erhålla en täckning med helt molnfria scener. Detta innebär att man normalt behöver anskaffa ett antal överlappande scener och att välja ut delar av dessa för att slutligen erhålla en komplett och molnfri täckning. För att underlätta detta arbete har det inom ramen för projektet utvecklats ett Internetbaserat system där användaren interaktivt kan skapa molnfria satellitbildsmosaiker.  
Så här kan det se ut inne i Customer Support Tool 
 

Bakgrund och syfte

 

Under de senaste åren har det inom ett antal olika projekt skapats mer eller mindre heltäckande databaser med satellitdata över t ex Sverige och Europa. Hur dessa data på bästa sätt skall användas beror i hög grad på projektets syfte och mål, eftersom parametrar som scenens registreringstidpunkt och molnighet av naturliga skäl varierar mellan de ingående scenerna. Erfarenheter från användning av sådana stora satellitdataset är att det är ett mycket omfattande och ofta svårt arbete att framställa optimala satellitbildsmosaiker för olika användarkategorier.

Syftet med här redovisade projekt är att ta fram ett system för att underlätta denna produktion av täckningar med satellitdata över större geografiska områden. 
Beskrivning av systemet
Det system som utvecklats inom ramen för detta projekt är avsett att fungera som en tjänst i en klient-server lösning. Användaren arbetar över Internet med sin webbläsare och loggar in mot applikationen Customer Support Tools vilken tillhandahålls av Metria, Kiruna.

I applikationen kan man interaktivt bygga en lämplig mosaik av satellitbilder utifrån exempelbilder och metadata av de verkliga scenerna. Det färdiga resultatet kan användas som underlag för vilka satellitscener som skall införskaffas och processeras till den slutliga satellitbildsprodukten.

För användning av systemet krävs att man är registrerad som en godkänd användare av applikationen. Efter inloggningsproceduren tilldelas användaren en delmängd av de satellitbilder som är tillgängliga i databasen. Dessa delmängder kan liknas vid projekt som användaren skall kunna arbeta med. I de fall ett projekt innehåller ett stort antal satellitbilder, dvs täcker ett stort geografisk område, kan projektet delas upp i subprojekt. Ett sådant subprojekt kan t ex utgöras av satellitbilder täckande ett län eller liknande administrativ indelning.

För att ge ökad flexibilitet i arbetet med att skapa mosaiker kan användaren arbeta med olika versioner av projicerade och eventuellt molnmaskade bilder. För varje sådan version kan en mosaik skapas av de ingående bilderna. Dessa versioner kan således avspegla mosaiker av samma exempelbilder över ett område men där prioriteringen är olika med avseende scenens datum eller de val av områden i bilderna som skall maskas bort.

Klientapplikation


Klientapplikationen utgörs av en java-applet som körs inuti webbläsaren, och fungerar som fönster för att titta på de resultat som erhålls från olika bearbetningar. För att utföra dessa bearbetningar innehåller appleten den logik som behövs för att skicka specifika kommandon till applikationsservern och ta emot resultat från servern.

Applikationsserver

 
WWW- och applikationsservern innehåller de program som anropas från klienten. Programkoden till applikationerna är skrivna i Java. Dessa program tar hand om de anrop som kommer från klienten och i de fall data skall hämtas ut eller skrivas till databasen anropar dessa i sin tur PL/SQL-funktioner vilka lagrats i databasen. Med denna modell erhålls ett system som ställer mycket små hårdvarukrav på klienterna och dessutom möjliggör säker kommunikation till de data som lagras i databasen.

Databas

 
Samtliga exempelbilder och tillhörande metadata lagras i den relationsdatabas (Oracle). Omfattningen av metadata som lagras för exempelbilderna styrs av den mängd som finns i externa sökkataloger.

Webbgränssnitt till applikationen

 
Efter inloggning mot applikationen med sin webbläsare presenteras gränssnittet till applikationen (Customer Support Tools). Till vänster i applikationen visas exempelbilden till den satellitscen som valts och till höger olika knappar för de verktyg som finns tillgängliga i applikationen och information (metadata) om den valda scenen.
 
 

 

Senast uppdaterad: 28 maj 2009