ENVIREF

ENVIREF – Environmental monitoring of refugee camps using high-resolution satellite images

Bakgrund och syfte 

Under de senaste åren har världen fått bevittna ett flertal katastrofer där ett stort antal människor har dött på grund av en ineffektiv och dåligt organiserad räddningshjälp. Exemplen är många – Etiopien, Rwanda, Burundi och Sudan – där flyktingläger har etablerats utan någon egentlig planering. Lägren sätts upp där flyktingarna råkar ha samlats. Detta medför ofta ett stort slitage på omgivande miljö, vilket på sikt innebär brist på t.ex. vatten och ved till lägren. Ett flyktingläger har i genomsnitt en livslängd på ca sju år. Det finns dock exempel på läger med betydligt längre livslängd.

Syftet med projektet har varit att skapa förutsättningar för en effektivare planering och ett mer (produktivt) långsiktigt underhåll av flyktingläger och andra katastrofsituationer.  

 

 Produkt som visar flyktingläger BeldangiII i Nepal

Produkt som visar flyktingläger BeldangiII i Nepal med tolkning och tillhörande legender. 
 

Projektets organisation och finansiering

 
Projektet startade i januari 1999. Förutom projektkoordinatorn NERSC (Nansen Environmental and Remote Sensing Center) har Metria och Infocarto från Spanien deltagit i projektet. En viktig användare som bidragit till projektet är UNHCR. Som referensgrupp har Oxfam, Läkare utan gränser, Internationella Röda korset och Röda stjärnan deltagit. En annan organisation som har bidragit med framför allt användarsynpunkter är Norsk Folkehjälp (NPA).

EU projektet har genomförts under perioden januari 1999 – juni 2001.

Den totala budgeten för projektet har varit ca 6,7 milj kr och Metrias del var ca 1,7 milj kr. Metria har erhållit 50% finansiering från EU, resterande del för Metria har finansierats av Rymdstyrelsen.
Projektgenomförande
I projektets början anordnades en workshop där användarkrav och behov formulerades. Detta var sedan vägledande för hela projektet.
En angelägen utmaning för projektet var att omforma satellitdata till användarvänlig kartinformation, så att data på ett effektivt sätt kan nyttjas omedelbart i räddningspersonalens planeringsprocess. Detta kan bl.a. ske genom att sammankoppla en tolkningslegend och geografisk referensinformation till satellitbilden.

Ett sätt att lösa problemet med att erhålla aktuell och enkelt tolkbar information över ett område i kris är att integrera satellitdata i bilddataform med ’vanliga’ kartdata i vektorform. Det är då viktigt att vektorinformationen är relevant och anknyter till det akuta problemet (vattendrag med drickbart vatten). Den informationen kan vara insamlad av hjälporganisationen själv.

Inom ramen för ENVIREF har även ett antal workshops med demonstrationer/valideringar att genomförts tillsammans med både nya och sedan tidigare engagerade användargrupper. Avsikten var att ge användarna en allmänt bredare förståelse för tekniken och att de skulle ge ytterligare kommentarer när det gäller behov och produkter. Avsikten var också att knyta kontakter med nya potentiella kunder/användare av satellitdata.
Projektets resultat och leveranser
Följande resultat och leveranser från projektet är värda att nämna:

• Resultat framtagna efter workshopen, ”Refinements of products”, vilka finns dokumenterade i ”Final report” (referens 5).

• Enviref Atlas, en A3 produkt som visar upp och beskriver olika produkter ifrån satellitdata, som är framtagna inom projektet.
De dataset som togs fram inom projektet var:

• Tolkningar över följande 4 läger: Beldangi I & II+ Ext, Nepal; Dagahaley & Ifo, Kenya

• Rektifierade Ikonos bilder, 2 scener över Kenya och Nepal, 1 meter pankromatisk + 4 meter multispektralt samt dessa sammanlagrade till 1 meters falsk färg scen över varje område.

• Digital höjdmodell över Beldangi-lägren med omgivningar.

• Vegetationsklassning över Beldangi-lägren med omgivningar.

• Två typer av GIS dataskikt över Beldangi-lägren; förändringsbild och planering av flykting läger.

Kontaktpersoner

 
Metria Miljöanalys:

Torbjörn Rost: 08-57 99 72 83,  torbjorn.rost@lm.se  

 Sara Pålsson: sara.palsson@lm.se
 
 

Senast uppdaterad: 28 maj 2009