Användning av kommersiella satellitdata

Användning av kommersiella satellitdata för nukleär icke-spridning

Bakgrund

Statens kärnkraftinspektion, SKI genomför i samarbete med Metria Miljöanalys (f.d. Satellus AB) ett projekt i syfte att visa på användbarheten av kommersiella satellitdata för safeguardändamål hos både SKI och det internationella atomenergiorganet, IAEA. Vidare syftar projektet till att stödja IAEA i deras pågående arbete att utveckla metoder för att på bästa sätt utnyttja information som lämnas av medlemsstaterna i form av digitaliserade kartor och satellitdata. Dessutom kommer projektet att visa på praktisk användning av satellitdata för att identifiera förändringar vid en anläggning under en längre tidsperiod (change detection).
Safeguard är ett samlat begrepp för internationella åtgärder i syfte att förhindra spridning av kärnladdningar.

Omfattning

 
SKI ansvarar för att svenska kärntekniska anläggningar beskrivs och deklareras korrekt till IAEA i samband med att ett utökat kontrollavtal med IAEA:s medlemstater träder ikraft.

Projektet skall förse SKI med digitaliserade kartor och kommersiella satellitdata över två utvalda kärntekniska anläggningar för att på detta sätt verifiera de beskrivningar som anläggningsinnehavarna lämnar till SKI. De två anläggningar som valts för projektet är:

• Studsvik med bl.a. materialprovningsreaktorn R2 samt ett spektrum av ytterligare kärntekniska verksamheter och även andra icke kärnrelaterade verksamheter. Anläggningen har valts för sin komplexitet.

• Simpevarpshalvön med Oskarshamnsverket, CLAB samt Äspölaboratoriet. Området har valts då det rymmer såväl kärnkraftreaktorer som förvaringsanläggning för använt kärnbränsle samt ett underjordiskt utvecklingslaboratorium. För Simpevarpshalvön kommer historiska data att tas fram för att tydliggöra förändringar som skett sedan den första reaktorn O1 togs i bruk 1972.

Genomförande

 
Inledningsvis kommer befintliga kartor över anläggningarna att sammanställas och digitaliseras. Vidare skall en datamodell tas fram för att säkerställa att relevanta objekt presenteras på ett enhetligt sätt. Datamodellen kommer att lagras i ett GIS-system och tas fram för att passa IAEA:s behov och eventuella krav. Exempel på objekt som kommer att ingå i datamodellen är, byggnader, vägar, kraftledningar, staket, vattenlinjer m.m.

Dessutom skall högupplösande kommersiella satellitdata (Ikonos) över de två valda anläggningarna att anskaffas. Dessa data jämförs sedan med de digitaliserade kartorna och de kartor som anläggningsinnehavarna har över sina respektive anläggningar.

Förutsatt att projektet faller väl ut avser SKI att använda kommersiella satellitdata för den samlade deklarationen över svenska kärntekniska anläggningar till IAEA.

Efter genomförandet kommer en projektrapport samt en populärbeskrivning av resultatet att tas fram. Dessutom kommer projektet att presenteras vid IAEA:s symposium om safeguard i Wien i oktober 2001.

Läs mer om SKI:s stöd till IAEA vad gäller användning av kommersiella satellitdata i SKI-rapport 00/11.

Senast uppdaterad: 28 maj 2009