Användardelen år 2001


Populärvetenskapliga beskrivningar av projekt som får stöd i användardelen år 2001. 

A satellite based water quality monitoring system for lakes Vättern and Vänern
Projektet pågår år 2001-2004 och genomförs av: Uppsala Universitet, Stockholms Universitet, Karlstads Universitet, Naturvårdsverket och Vätterns och Vänerns vattenvårdsförbund

Utveckling av en produktionslinje för skattning av skogliga parametrar från CARABAS-II VHF SAR data (pdf-fil)
Projektet genomfördes av Dianthus, FOA, SLU, CTH och Holmen Skog

Regional mapping of the Baltic Sea drainage basin – BALANS
Projektet genomfördes av: Metria Miljöanalys

ENVIREF - Environmental monitoring of refugee camps using high-resolution satellite images
Projektet genomfördes av: Metria Miljöanalys

Air emission inventories using earth observation data – IMPRESAREO
Projektet genomfördes av: Metria Miljöanalys

Beskrivning och uppföljning av tillstånd inom värdefull natur med hjälp av satellitdata och GIS
Projektet genomfördes av: Metria Miljöanalys, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kalmar

Ädellövskogskartering med satellitdata över östra Blekinge
Projektet genomfördes av: Metria Miljöanalys och Vägverket

European forest species composition from MERIS
Projektet genomfördes av: Metria Miljöanalys

Uppdatering av skogsbruksplaner i GIS
Projektet genomfördes av: Metria Miljöanalys och Skogsvårdsstyrelsen i Norrbotten

Customer support tools for planning and delivery of nation-wide satellite data coverage
Projektet genomfördes av: Metria Miljöanalys och Skogsstyrelsen

Användning av kommersiella satellitdata för nukleär icke-spridning
Projektet genomfördes av: SKI och Metria Miljöanalys

Fjärranalys för att förbättra effektiviteten i urvalsförfarandet och skattningar inom ÄBIN (ÄlgBetningsINventering)
Projektet genomfördes av: Skogsstyrelsen och SLU

MUNIN - A national production system for mapping forest parameters from satellite images
Projektet pågår 2001-2002 och genomförs av: SLU och Riksskogstaxeringen
 

Senast uppdaterad: 20 maj 2009